Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Sissejuhatus

Järgnev materjal tutvustab andmete statistilise analüüsimise võimalusi MS Excelis.

Kuigi õpetuste aluseks on MS Excel 2010 inglisekeelne versioon, on tohiks eestikeelse või uuema Exceli versiooniga töötades suuri probleeme tekkida - funktsioonide ja statistikaprotseduuride nimed on samad ning menüükäsud paiknevad ka valdavalt samades kohtades.

NB! Joonistel esitatud valemites on järgnevalt kasutatud arvude kümnendkohtade eraldajana punkti ja valemi argumentide eraldajana koma - see on standard Inglise keeleruumi seadistustes MS Office puhul -, Eesti keeleruumi seadistustes arvuti puhul on arvude kümnendkohtade eraldajaks koma ja valemi argumentide eraldajana tuleb kasutada erinevalt joonistel näidatust semikoolonit.


Materjal ei ole mõeldud matemaatilise statistika teooria õpetamiseks, vastavad eelteadmised eeldatakse kasutajal enesel olemas olevat. Samas on mõnede kasutajalt enam tööd nõudvate punktide juures siiski pisut ka valemeid, samuti on näiteülesannete lahenduste lõpus sõnastatud tulemuste alusel tehtavad järeldused.

Tegu ei ole ka Exceli käsiraamatuga - baasteadmised selleski vallas eeldatakse kasutajal olemas olevaiks (või siis omandatavateks praktilise töö käigus). Seetõttu ei kirjeldata iga punkti juures üksikasjalikult, kuhu tuleks just vajutada ja mis operatsioon läbi viia, et soovitud tulemus saada, samuti ei ole juttu mõnikord 3-4 alternatiivsest variandist, kuidas mingi menüü avada või käsk valida.


Materjalis sisalduvate näidete aluseks on (enamasti) 155 esimese kursuse tudengi ankeedivastuseid sisaldav andmetabel, mille saate alla laadida aadressilt http://ph.emu.ee/~ktanel/andmeanalyys_excelis/ankeet.xlsx.

Selles Exceli failis on töölehel 'Kokku' kõigi ning töölehtedel 'N' ja 'M' eraldi vastavalt neidude ja noormeeste andmed. Tudengite kohta on peale soo teada ka nende pikkus, kehamass, peaümbermõõt, jalanumber, gümnaasiumi matemaatika hinne ja vastused küsimustele: mida te hommikuti tavaliselt sööte, kas te sööte mannaputru, kas teil on lemmikloom, kas te olete olnud viimase 6 kuu jooksul haige, kas te tegelete regulaarselt (tervise)spordiga, kas teil on auto (kasutamise võimalus), kui mitu liitrit õlut te keskmiselt nädalas joote (sama ka jah/ei vastusevariandis), millal te viimati teatris käisite, millal te viimati kinos käisite.


Ja sissejuhatuse lõpetuseks - MS Excel ei ole statistikapakett (miks, vt näiteks http://www.practicalstats.com/xlsstats/excelstats.html).

Samas sobib Excel hästi statistika baaskursuse omandamiseks ning standardsete ja lihtsatel katseplaanidel baseeruvate andmete analüüsiks (seega enamasti ka andmete analüüsiks tudengite bakalaureuse- ja mõnikord ka magistritööde raames). Asjatundliku kasutaja käes on Excel ka küllaltki võimas andmete haldamise ja jooniste tegemise tööriist.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License