Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Ühefaktoriline dispersioonanalüüs

Ühefaktoriline dispersioonanalüüs on Excelis teostatav protseduuriga ANOVA: Single Factor (Data-sakk -> Data Analysis).

  1. Esimese etapina dispersioonanalüüsi teostamisel tuleb esitada analüüsitavad andmed kujul, kus igale faktori tasemele vastaks üks veerg (või rida), milles paiknevad kõik sellel faktori tasemel sooritatud mõõtmised.

    NB! Erinevates gruppides võib olla sooritatud erinev arv mõõtmisi.

  2. Teise etapina tuleb see abitabel anda ette protseduurile ANOVA: Single Factor, (argumendi Input Range väärtuseks), määrates täiendavalt,
  • kas võrreldavad grupid paiknevad kõrvuti veergudes (vaikimisi variant; Grouped By = Columns) või ridades (Grouped By = Rows),
  • kas andmetabeli esimeses reas (või veerus) paiknevad gruppide nimed (Labels in first row),
  • milline on olulisuse nivoo F-statistiku kriitilise väärtuse arvutamiseks (Alpha, vaikimisi 0,05),
  • kuhu paigutada tulemustabelid (Output options): samale töölehele (Output Range), uuele töölehele (New Worksheet Ply) või uude faili (New Workbook).

Joonisel 67 on näidatud ühefaktorilise dispersioonanalüüsi teostamist Excelis protseduuriga ANOVA: Single Factor testimaks mannapudru söömise mõju esimese kursuse neidude kehamassile.

Nagu dispersioonanalüüsi tulemustes sisalduvast kirjaldavate statistikute tabelist nähtub, on mannaputru söövaid neide kokku 61, mannaputru mõnikord (kui vaja, siis vaja) söövaid neide 29 ja mannaputru mittesöövaid neide 15. Keskmine kehamass on kõrgeim just nimelt viimastel - 64,5 kg, mis on peaaegu 2,8 kg enam võrreldes mannaputru söövate neidude keskmise kehamassiga 61,7 kg. Dispersioonanalüüsi tulemuste põhjal ei ole aga siiski teaduslikku alust rääkida mannapudru kaalu alandavast mõjust - erinevus mannapudrusse erinevalt suhtuvate neidude keskmiste kehamasside vahel ei ole statistiliselt oluline (p = 0,58).
 

Joonis 67. Mannapudru söömise mõju esimese kursuse neidude kehamassile - ühefaktoriline dispersioonanalüüs protseduuriga ANOVA: Single Factor.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License