Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

MS Excelile mitteomased joonised

Valik näiteid ja õpetusi, kuidas konstrueerida MS Excelis mitte kõige igapäevasemaid, aga samas nii tudengite töödesse, projektide aruannetesse kui ka teadusartiklitesse sobivaid jooniseid, leidub õpiobjektis "MS Excelile mitteomased andmeanalüüsil kasutatavad joonised".

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License