Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

F-test

Kahe üldkogumi dispersioonide võrdlemiseks on Excelis kasutatavad funktsioon F.TEST ja protseduur F-Test: Two-Sample for Variances.

Seejuures testib funktsioon F.TEST vaid kahepoolset hüpoteesi kujul

kus on vastavalt esimese ja teise valimi dispersioon, ning protseduur F-Test: Two-Sample for Variances vaid ühepoolset hüpoteesi kujul

kus on vastavalt suurema ja väiksema varieeruvusega valimi dispersioonid (st, et protseduur F-Test: Two-Sample for Variances uurib alati, kas suurem dispersioon on ka statistiliselt oluliselt suurem).

Funktsioonile F.TEST, mis annab tulemuseks vaid olulisuse tõenäosuse p väärtuse, tuleb ette anda mõlema valimi andmete blokid (Array1 ja Array2).

Protseduur F-Test: Two-Sample for Variances (Data-sakk -> Data Analysis) annab tulemuseks nii võrreldavaid gruppe kirjeldavad karakteristikud kui ka F-testi teostamisega kaasnevad arvutustulemused ning selle rakendamiseks tuleb ette anda:

  • mõlema valimi andmete blokid - Variable 1 Range ja Variable 2 Range,
  • kui andmete blokid sisaldavad esimeses reas/veerus nime, tuleb teha "linnuke" märgendi Labels ette,
  • olulisuse nivoo (vaikimisi 0,05) - Alpha,
  • tulemuste väljastamise asukoht (Output options): samale töölehele (Output Range), uuele töölehele (New Worksheet Ply) või uude faili (New Workbook).

Joonisel 39 on näha nii funktsiooni F.TEST kui ka protseduuri F-Test: Two-Sample for Variances rakendamine ja tulemused võrdlemaks sportivate ja mittesportivate neidude kehamasside varieeruvust. Tulemustest nähtub, et kuigi kehamasside dispersioon sportimist mitte harrastavate neidude hulgas on märksa suurem (protseduuri F-Test: Two-Sample for Variances väljundtabelist nähtub, et 131,7 kg2 sportivate neidude 86,1 kg2 vastu), ei ole see erinevus siiski statistiliselt oluline (kahepoolsele hüpoteesile vastav p-väärtus funktsiooni F.TEST tulemusena on 0,16). Tõestatuks ei saa lugada ka ühepoolset hüpoteesi (protseduuri F-Test: Two-Sample for Variances poolt väljastatud ühepoolsele hüpoteesile vastav p-väärtus on 0,081).

NB! Et kahepoolsele hüpoteesile vastav olulisuse tõenäosus võrdub kahekordse ühepoolsele hüpoteesile vastava olulisuse tõenäosusega, saab mõlemat tüüpi hüpoteese kontrollida nii funktsiooniga F.TEST kui ka protseduuriga F-Test: Two-Sample for Variances, peab üksnes meeles pidama, mis tüüpi hüpoteesi kumbki neist kontrollib ja siis vajadusel tulemuse kahega jagama või korrutama.
 

Joonis 39. Sportivate ja mittesportivate neidude kehamasside varieeruvuse võrdlemine funkt-siooniga F.TEST ja protseduuriga F-Test: Two-Sample for Variances.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License