Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Joonised

MS Excelis on hulk erinevaid sisse ehitatud joonise tüüpe ja alatüüpe, mis kõik on valitavad menüüsaki Insert alt (Joonis 1).

Lisaks on erinevad joonised omavahel kombineeritavad ning väga mitmekesisel viisil korrigeeritavad, mistap on võimalik luua mistahes vajadustele vastavaid andmete graafilisi esitusi.
 

Joonis 1. MS Exceli jooniste tüübid ja alatüübid.
 

Joonise konstrueerimiseks MS Excelis tuleb (vt ka joonis 2)

  1. võtta blokki joonise aluseks olevad andmed (vajadusel tuleb vastav tabel eelnevalt tekitada),
  2. klikkida menüüsakil Insert,
  3. valida Exceli joonisetüüpide hulgas sobiv ning
  4. viia joonis telgede, tausta jm korrigeerimise-lisamise-eemaldamise teel sobivale kujule:

    a) paljud joonise osad on muudetavad neil lihtsalt klikkides,
    b) enamus täiendavaid muudatusi on tehtavad menüüsaki Chart Tools all avanevate valikute abil (NB! menüüsakk Chart Tools kuvatakse vaid joonise selekteerimise järel).

NB! MS Excel 2013-s on jooniste modifitseerimise menüükäskude nupud toodud otse joonise kõrvale.
 

Joonis 2. Joonise konstrueerimise põhisammud MS Excelis.
 

Märkus. Joonis on seotud selle aluseks olevate andmetega - kui andmed muutuvad, muutub automaatselt ka joonis.

Lisa. MS Exceli poolt vaikimisi loodud jooniste korrigeeerimise, täiendamise ja kombineerimise näiteid võib uurida ka õpiobjektist "MS Excelile mitteomased andmeanalüüsil kasutatavad joonised" (http://www.eau.ee/~ktanel/joonised_excelis/).

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License