Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Risttabelid (PivotTable)

Vahendi PivotTable abil on võimalik kiirelt konstrueerida erinevaid kokkuvõtlikke tabeleid (ja vahendi PivotChart abil ka jooniseid).

PivotTable'i rakendamine eeldab, et andmetabelis on igal veerul nimi ning need nimed ei kordu.

Risttabeli konstrueerimiseks (Joonised 8 ja 9) tuleb

 1. esmalt panna kursor andmetabeli suvalisse lahtrisse (see on soovitatav, sest siis võtab Excel konstrueeritava tabeli aluseks automaatselt kõik andmed - jääb ära analüüsitavate andmete ette andmise lisatöö),
   
 2. seejärel valida Insert-sakilt käsk PivotTable,
   
 3. kahtluste korral kontrollida, kas Excel ikka valis analüüsitavaks kõik vajalikud andmed (või juhul, kui esmalt jäi kursor andmetabelisse panemata, anda ette analüüsitavate andmete asukoht),
   
 4. anda ette loodava tabeli vasaku ülemise nurga asukoht (Existing Worksheet) või lasta Excelil teha loodava tabeli tarvis uus tööleht (New Worksheet - so vaikimisi variant),
   
 5. lohistada tabeli konstrueerimise väljal tunnus, mille väärtuste alusel soovitakse tabelit ridadeks (või veergudeks) jagada, lahtrisse Row Labels (Column Labels), ning tunnus, mille kohta soovitakse midagi arvutada, lahtrisse Values,
   
 6. muuta vajadusel arvutuskäsku (Values-lahtris paiknevale tunnusele rakendatud funktsiooni) valiku Value Field Settings või nupu Summarize Values By abil.

Nii valmis tabeli sisu kui ka väljanägemist on võimalik muuta ja täiendada spetsiaalse PivotTable Tools menüüsaki all leiduvate käskude abil (Joonis 10).
 

Joonis 8. PivotTable tellimine.
 

Joonis 9. PivotTable konstrueerimine.
 

Joonis 10. PivotTable muutmise käsud menüüsakil PivotTable Tools.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License