Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Arvkarakteristikud PivotTable'ga

PivotTable't on mugav kasutada leidmaks arvkarakteristikute väärtusi gruppides (näiteks keskmisi peaümbermõõte sõltuvalt tudengi soost ja matemaatika hindest - Joonis 23).
 

Joonis 23. Tudengite arv, keskmine peaümbermõõt ja peaümbermõõdu standardhälve sõltuvalt soost ja matemaatika hindest.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License