Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Hüpoteeside kontrollimise üldskeem Excelis

Sõltuvalt andmete olemusest ja kontrollitava hüpoteesi tüübist on MS Excelis mitmeid erinevaid võimalusi ühe ja kahe üldkogumi võrdlemiseks. Skeem joonisel 31 annab lühiülevaate, millist funktsiooni või protseduuri millal kasutada.

NB! Paljudes statistikaõpikutes ja ka algselt antud materjalis esitatud VÄIDE, et kahe üldkogumi keskmiste võrdlemisel t-testiga (sõltumatute valimite korral) tuleb esmalt võrrelda F-testiga dispersioone otsustamaks, kas varieeruvus võrreldavates gruppides on ühesugune või mitte, ning selle alusel otsustada, kas kasutada nn teist või kolmandat tüüpi t-testi, EI OLE ÕIGE. F-test sobib küll dispersioonide võrdlemiseks, aga otsus t-testi valikuks on õigem teha, lähtudes sisulistest teadmistest:

 • kui on alust eeldada varieeruvuse võrdsust (on teada, et varieeruvus ei erine), siis tuleks kasutada võrdset varieeruvust eeldavat nn teist tüüpi t-testi,
 • kui varieeruvuse võrdsuse või erinevuse kohta infot (eelteadmist) ei ole, tuleks kasutada nn kolmandat tüüpi (mittevõrdse varieeruvusega arvestavat) t-testi, ja seda sõltumata F-testi tulemusest!

 • Tänud Märt Mölsile ülaltoodule tähelepanu juhtimise eest.

  Lisaks tuleb arvestada, et kõik Excelis leiduvad ühe ja kahe üldkogumi võrdlemise vahendid eeldavad, et uuritav(ad) tunnus(ed) on normaaljaotusega või on andmeid palju. Mitteparameetriliste, normaaljaotust mitte-eeldavate testide teostamiseks Excelis sisseehitatud vahendid puuduvad. Siiski on mõnede mitteparameetriliste testide läbiviimine Excelis võimalik - kas siis testide aluseks olevate arvutuste samm-sammulise teostamise või spetsiaalsete lisamoodulite abil (vt peatükk 5.6).
   

  Joonis 31. Ühe ja kahe grupi võrdluse üldskeem MS Excelis; 1 funktsioon Z.TEST ja protseduur F-Test: Two-Sample for Variances teostavad üksnes ühepoolse testi, 2 funktsioon F.TEST aga vaid kahepoolse testi.

   


  < Eelmine

  Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License