Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Usalduspiirid teistele parameetritele

Et Excelis on olemas funktsioonid mitmete erinevate teoreetliste jaotuste kvantiilide e protsendipunktide leidmiseks, on usalduspiirid leitavad ka otse vastavaid valemeid Excelis rakendades.

Usalduspiirid keskmisele

Eelmises punktis kirjeldatud usalduspiirid keskmisele võinuks leida ka otse lähtuvalt valemeist

või .

Suurused ja neis valemeis on vastavalt standardse normaaljaotuse ja vaatluste arvule n vastava t-jaotuse 1-α/2-kvantiilid (väärtused, millest suuremaid väärtuseid saab antud jaotuse korral olla vaid α/2*100%). 95%-lise usaldusintervalli korral on olulisuse nivoo α = 0,05 ja arvutusteks tuleb leida kas standardse normaaljaotuse või t-jaotuse 97,5%-punkt ehk (1 - 0,05/2) = 0,975-kvantiil. Leitavad on need kvantiilid vastavalt funktsioonidega NORM.S.INV ja T.INV.

Tudengite keskmise pikkuse 95%-liste usalduspiiride arvutamine, lähtudes otse usalduspiiride valemeist, on esitatud joonisel 28.

Tulemustest nähtub, et tudengite keskmine pikkus jääb 95%-lise tõenäosusega vahemikku 171,9-174,9 cm. Seejuures on normaaljaotuse baasil hinnatud usaldusintervall vaid õige pisut kitsam, sest valimi on piisavalt suur (n = 155) garanteerimaks ka ligikaudsete hinnangute täpsust.
 

Joonis 28. Usalduspiiride arvutamine tudengite keskmisele pikkusele Exceli funktsioonide abil lähtudes otse usalduspiiride valemeist.
 


Usalduspiirid protsendile

Suure valimi (enamasti tähendab see, et n>60) korral on protsendi usaldusintervalli arvutamiseks kasutatav juba keskväärtuse usaldusintervalli arvutamisest tuttav valem

,

kus aritmeetiline keskmine tähendab hinnangut uuritava sündmuse toimumise tõenäosusele, , ja standardhälve avaldub vastavalt binoomjaotusele kujul .

Seega on uuritava sündmuse toimumise tõenäosuse usaldusintervall leitav valemist

.

Usaldusintervalli protsendile saab, kui korrutada eelmine avaldis 100%-ga.

Joonisel 29 on näidatud 95%-lise usaldusintervalli arvutamist õlut joovate tudengite osakaalule. Tulemustest nähtub, et hinnanguliselt 36,1% tudengitest joob õlut, kusjuures 95%-lise tõenäosusega jääb õlut joovate tudengite protsent vahemikku 28,6-43,7%.
 

Joonis 29. Usalduspiiride arvutamine õlut joovate tudengite osakaalule Exceli funktsioonide abil lähtudes otse usalduspiiride valemeist.
 


Usalduspiirid dispersioonile

Normaaljaotusega tunnuse dispersiooni alumine ja ülemine usalduspiir leitakse vastavalt valemeist

ja ,

kus s2 on valimi dispersioon, n on vaatluste arv ning ja on hii2-jaotuse kvantiilid vabadusastmete arvu n - 1 korral. Excelis on viimased leitavad funktsiooniga CHISQ.INV.

Standardhälbe alumine ja ülemine usalduspiir leitakse vastavalt valemeist

ja .

Joonisel 30 on näitatud 95%-lise usaldusintervalli arvutamist tudengite pikkuse standard-hälbele. Tulemustest nähtub, et 95%-lise tõenäosusega jääb tudengite pikkuse standardhälve vahemikku 8,4-10,5 cm.
 

Joonis 30. Usalduspiiride arvutamine tudengite pikkuse standardhälbele.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License