Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Sagedustabel mittearvulisele arvtunnusele

Mittearvulise tunnuse puhul on lihtsaim vahend sagedustabeli konstrueerimiseks PivotTable. Seejuures on põhimõte identne sagedustabeli konstrueerimisega diskreetsele arvutunnusele (Joonis 19):

  1. loodav tabel tuleb jagada ridadeks uuritava mittearvulise tunnuse väärtuste järgi,
     
  2. sama tunnus tuleb lohistada ka Values-lahtrisse ning määrata vajadusel arvutuskäsuks loendus (Count);
     
  3. lohistades sama tunnuse Values-lahtrisse ka teine kord, on võimalik samas tabelis lisaks absoluutsetele sagedustele kuvada ka suhtelisi sagedusi (Value Field Settings -> Show Values As -> % of Column Total).
     

Joonis 19. Tudengite teatriskäimise sagedustabeli konstrueerimine PivotTable abil.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License