Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Regressioonanalüüs graafiliselt

Kui huvi pakub vaid kahe arvtunnuse vaheline seos, on seda mugav esitada punkt- e hajuvusdiagrammina, millele Excel võimaldab peale sobitada erinevate matemaatiliste funktsioonide abil hinnatud prognoosikõveraid - st teostada lineaarset ja mittelineaarset regressioonanalüüsi.

Regressioonanalüüsi teostamiseks graafiliselt tuleb (vt ka Joonis 53)

 1. konstrueerida uuritavate tunnuste vaheline hajuvus- e punktdiagramm,
   
 2. kujundada punktdiagramm sobivaks (enamasti tähendab see telgede ulatuse sobitamist andmetega, ruudujoonte ära kaotamist jmt),

  NB! Excel paigutab joonise y-teljele alati andmetabelis vasakul pool paikneva tunnuse ja teostab ka regressioonanalüüsi, prognoosides y-teljel paikneva tunnuse väärtuseid - seega, vajadusel tuleb diagrammil x- ja y-teljel kuvatavad tunnused ära vahetada.

 3. valida Chart Tools-sakilt alamenüü Layout ja sealt käsk Trendline -> More Trendline Options…
  (valik More Trendline Options… on Exceli vaikimisi pakutavate trendijoonte asemel mõttekam valik, kuna võimaldab koheselt määrata mitmeid trendijoone ja selle aluseks oleva funktsiooniga seotud lisaaspekte, mida vastasel juhul tuleks hiljem täiendavate käskudega muutma hakata),
   
 4. määrata trendijoone tüüp (Trend/Regression Type) ja
 • anda soovi korral trendijoonele nimi (Trendline Name; mõttekas, kui soovite näidata trendijoont joonise legendil),
 • pikendada soovi korral trendijoont argumenttunnuse väärtuste piirkonnast väljapoole (Forecast; argumenttunnuse ühikutes),
 • käskida trendijoonel läbida koordinaatide alguspunkti (vabaliige on siis null) või lõigata y-telge mõnes teises fikseeritud kohas (sisuliselt näitab see funktsioontunnuse y väärtust, kui argumenttunnus x = 0; Set Intercept =),
 • tellida täiendavalt graafikule regressioonivõrrandi avaldis (Display Equation on chart) ja prognoosi headust kirjeldav determinatsioonikordaja (Display R-squared value on chart).

NB! Regressioonanalüüsi graafilise teostamise peamine puudus statistiliste analüüside kontekstis on prognoosivõrrandi statistilist olulisust näitava p-väärtuse mitte arvutamine. Plussiks on aga võimalus kõrvutada erinevaid mudeleid nii visuaalselt kui ka võrrandi ja eriti determinatsioonikordaja R2 alusel (Joonis 54).
 

Joonis 53. Noormeeste kehamassi prognoosimine nende pikkuse alusel - punktdiagramm ja sellele lisatud regressioonisirge.
 

Joonis 54. Näiteid regressioonanalüüsi graafilisest teostamisest - seoste võrdlemine.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License