Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Arvkarakteristikud valemite ja funktsioonidega

MS Exceli funktsioonidel on hulk positiivseid omadusi:

argumentide ette andmine on enamasti intuitiivselt mõistetav,

tänu võimalusele funktsioone kopeerida on kord juba sisestatud käsud lihtsalt rakendatavad uutele argumentidele (väärtustele, tunnustele),

funktsioonide omavaheline kombineerimine võimaldab väljastada keeruliste avaldiste tulemusi.

Enamuste kirjeldavate karakteristikute väärtuste arvutamiseks on Excelis oma funktsioon, mille nimi tuleneb karakteristiku inglisekeelsest nimest. Näiteks arvutavad funktsioonid AVERAGE aritmeetilise keskmise ja MEDIAN mediaani väärtuse, MIN ja MAX minimaalse ja maksimaalse väärtuse.

Osade karakteristikute, mille arvutusvalem on valimi ja populatsiooni puhul erinev, väärtuste leidmiseks on Excelis eraldi funktsioonid, mida eristab funktsiooni nime lõpus olev laiend: .S valimi ja .P populatsiooni karakteristiku puhul. Näiteks arvutab funktsioon STDEV.S valimi standardhälbe valemist

ja STDEV.P populatsiooni standardhälbe valemist

.

Joonisel 20 on kujutatud rea olulisemate arvkarakteristikute rakendamist tudengite pikkusele.

NB! Excelis puudub funktsioon (aritmeetilise keskmise) standardvea arvutamiseks. Aga teades standardvea arvutamise valemit:

(standardviga võrdub standardhälve jagatud ruutjuurega vaatluste arvust), saab selle vajadusel ikkagi arvutada, andes Excelile ette vajaliku valemi (Joonis 20).
 

Joonis 20. Mõningate arvkarakteristikute leidmine tudengite pikkusele Exceli funktsioonide abil.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License