Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Fisheri täpne test

Fisheri täpne test on alternatiiv χ2-testile. Fisheri täpne test annab, nagu nimigi ütleb, täpse olulisuse tõenäosuse p väärtuse ning on tänu oma töömahukusele rakendatav eelkõige väikeste valimite korral (suurte valimite korral annab piisavalt täpse tulemuse ka χ2-test).

Kuigi Excelis puuduvad vahendid Fisheri täpse testi teostamiseks ja reaalseteks arvutusteks on mõttekam kasutada mõnda statistikapaketti või mõnda statistilisi analüüse teostavat internetilehekülge (vt vastavat lehekülge binaarsete tunnuste analüüsi käsitlevas õpiobjektis: http://www.eau.ee/~ktanel/bin_tunnuste_analyys/pt27.php), on alljärgnevalt nö pedagoogilistel kaalutlustel siiski näidatud ka Fisheri täpse testi teostamist Excelis(Joonis 66).

 1. Fisheri täpse testi korral leitakse esmalt nagu χ2-testi puhulgi andmetele vastav e empiiriline sagedustabel.
   
 2. Seejärel pannakse kirja kõik sellised alternatiivsed sagedustabelid, mis erineva "sisu" korral annavad tulemuseks ikkagi samad rea- ja veerusummad. Excelis on selliseks tegevuseks lihtsaim variant
 • otsida empiirilises sagedustabelis üles väikseimale rea- ja veerusummale vastav lahter ning avaldada ülejäänud sagedused valemina antud lahtriväärtusest ning rea- ja veerusummadest (Joonisel 66 on vastav lahter värvitud oranžiks),
 • teha taolisest empiirilisest sagedustabelist k koopiat, kus k = min(ni.,n.j), ni. ja n.j on vastavalt i. rea ja j. veeru summad (fikseeritud rea- ja veerusummade puhul on erinevaid sagedustabeleid min(ni.,n.j)+1 tükki, koopiad on mõtet teha üks vähem, sest empiiriline sagedustabel on juba olemas), ning
 • muuta kopeeritud tabelites väikseimale rea- ja veerusummale vastavas lahteris paiknevat väärtust 0-st min(ni.,n.j)-ni - eeldusel, et teiste sageduste arvutamiseks sisaldas tabel vastavaid valemeid, arvutatakse need kõik automaatselt.
 1. Kõigi leitud sagedustabelite saamise tõenäosus fikseeritud rea- ja veerusummade puhul eeldusel, et kõik katseobjektid/indiviidid jaotuvad tabelisse juhuslikult (so tunnuste sõltumatuse korral), on arvutatav hüpergeomeetrilise jaotuse tõenäosusfunktsioonist kujul

, n! = n × (n-1) × … × 2 × 1,

kus n on vaatluste koguarv, nij sagedustabeli i. reas ja j. veerus paiknev sagedus ning ni. ja n.j vastavalt i. rea ja j. veeru summad (n! on arvu n faktoriaal, mis Excelis on leitav funktsiooniga FACT). Juhul, kui mõlemad uuritavad tunnused on binaarsed, esitatakse kahemõõtmeline sagedustabel sageli kujul

 
Juht
Kontroll
Kokku
Eksponeeritud
a
b
a+b
Mitteeksponeeritud
c
d
c+d
Kokku
a+c
b+d
n = a+b+c+d

ning tõenäosus taolise tabeli saamiseks fikseeritud rea- ja veerusummade puhul juhuslikult avaldub valemiga

ptabel = [(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!] / [n!a!b!c!d!].

 1. Viimaks liidetakse kokku empiirilise ning sellest ekstreemsemate (vähemtõenäolises suunas valitud) sagedustabelite esinemistõenäosused - tulemuseks on ühepoolsele hüpoteesile vastav olulisuse tõenäosus (p-väärtus);
  kahepoolsele hüpoteesile vastava olulisuse tõenäosuse saab, summeerides kõik empiirilise sagedustabeli esinemistõenäosusega võrdsed või sellest väiksemad tabeliste tõenäosused. Mõnikord leitakse kahepoolsele hüpoteesile vastav olulisuse tõenäosus ka korrutades ühepoolsele hüpoteesile vastava p-väärtuse lihtsalt kahega.
   

Joonis 66. Fisheri täpse testi teostamine Excelis. Võrdluseks on ära toodud ka χ2-testi teostus ja tulemus. Empiiriline andmetabel on varjutatud taustaga, selle esinemistõenäosusega võrdsed ja väiksemad tõenäosused, mille summana kujuneb Fisheri täpse testi p-väärtus, on allajoonitud punase topeltjoonega.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License