Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Sagedustabel pidevale arvtunnusele

Sagedustabeli konstrueerimiseks pidevale arvtunnusele on MS Excelis kolm moodust: funktsioon FREQUENCY, statistikaprotseduur Histogram ja PivotTable.

Enne pideva arvutunnuse väärtuste grupeerimist tuleb otsustada, kui mitmesse ja millise suurusega klassi tunnuse väärtused jagada. Funktsioonile FREQUENCY ja (soovi korral) statistikaprotseduurile Histogram tuleb rühmitamiseeskiri ette anda rühmade ülemiste piiride bloki näol, st et klasside ülemised piirid tuleb sisestada Exceli töölehele.

Järgnevalt vaatame näitena tudengite pikkuse sagedustabeli konstrueerimist.


Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele funktsiooni FREQUENCY abil

Kõige kiirem variant lasta Excelil kokku lugeda, kui palju vaatlusi mingisse ette antud klassi kuulub, on kasutada funktsiooni FREQUENCY.

Erinevalt enamustest MS Exceli funktsioonidest on funktsioon FREQUENCY massiivi-funktsioon, st et selle funktsiooni tulemuseks ei puugi olla üks väärtus eelnevalt valitud lahtris, vaid hulk väärtusi eelnevalt valitud lahtriteblokis.

Sagedustabeli konstrueerimiseks funktsiooni FREQUENCY abil tuleb (Joonis 11a)

 1. sisestada Exceli töölehele loodavate pikkusklasside ülemised piirid (näiteks soovides jagada tudengite pikkused kümnesse 5 cm pikkusesse klassi kujul 150-155, 155-160, …, 190-195 ja 195-200 cm, tuleb Exceli töölehele sisestada väärtused 155, 160, …, 195);

  NB!
  a) viimase klassi piiri ei ole vaja ette anda, sest Excel genereerib alati ise ühe lisaklassi rühmitamiseeskirjaga mittemääratud väärtuste tarvis (antud juhul siis tudengitele pikkusega üle 195 cm),

  b) klassi ülemise piiri loeb Excel kuuluvaks klassi sisse, st et väärtus 155 tähendab Exceli jaoks kõiki pikkuseid mis on väiksemad või võrdsed 155-st, väärtus 160 kõiki pikkuseid mis on väiksemad või võrdsed 160-st, aga ei kuulu eelmistesse klassidesse, jne;

 2. võtta blokki lahtrid töölehel kohas, kuhu soovitakse sagedusi arvutada; arvutatavate sageduste ja seeläbi blokki võetavate lahtrite arv on määratud konstrueeritava sagedustabeli klasside arvuga (üks täiendav blokki võetud lahter vastab Exceli poolt täiendavalt moodustatavale klassile);
   
 3. trükkida selekteeritud lahtriblokki (NB! koheselt sellesse lahtrisse, millest blokki võtmist alustasite, uuesti klikkida esimesel lahtril ei tohi!!) valem

=FREQUENCY(B2:B156;T2:T10)

kus esimene argument annab ette uuritava tunnuse väärtused (antud juhul tudengite pikkused) ja teine argument klasside ülemised piirid;

 1. vajutada alla klahvid 'Shift' ja 'Ctrl' ning seejärel 'Enter' (st. 3 klahvi korraga).
   

Alternatiiv taolisele funktsiooni klaviatuurilt sisestamisele on lisada funktsioon menüüsid ja abiaknaid kasutades (Joonis 12).
 

Joonis 11. Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele funktsiooniga FREQUENCY.
 

Joonis 12. Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele funktsiooniga FREQUENCY menüüde ja abiakende abil.
 


Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele protseduuri Histogram abil

Sagedustabeli konstrueerimiseks protseduuri Histogram abil tuleb (Joonis 13)

 1. valida Data-sakilt käsk Data Analysis ja
   
 2. avanenud protseduuride loetelust Histogram;
   
 3. avanenud aknas tuleb/võib täita järgmised väljad:
 • Input Range - algandmete blokk (tavaliselt üks tulp);
 • Bin Range - rühmade ülemiste piiride väärtuste blokk;
 • Labels - märgitakse tunnuse nime või tähise olemasolu korral andmebloki ülemises reas (NB! kui uuritava tunnuse väärtused on ette antud koos nimega, peab nimi olema ka klassipiiride blokil);
   
 • Output options - määratakse tulemuste väljastamise asukoht: samale töölehele (Output Range), uuele töölehele (New Worksheet Ply) või uude faili (New Workbook);
   
 • Pareto (sorted histogramm) - klassid järjestatkse nende sageduste alusel kahanevas järjekorras;
 • Cumulative Percentage - arvutatakse jaotusfunktsiooni väärtused;
 • Chart Output - tulemused väljastatakse lisaks tabelile ka graafikul (tulpdiagrammina);
 1. tulemuseks saadud tabelis võiks selguse mõttes asendada klasside ülemised piirid klasside tegelike väärtustega ja joonis ei ole just kõige ilusam (kuigi esmase ettekujutuse saamiseks tudengite pikkuste jaotumisest kõlbab küll).
   

Joonis 13. Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele protseduuriga Histogram.
 

Märkus. Lahtri Bin Range protseduuri Histogram tellimisaknas võib jätta ka tühjaks - siis moodustab Excel klassid ise. Reeglina ei klasside piirid siis küll "ümmargused" arvud, aga esmase ettekujutuse sellest, kui mitu ja kui suure ulatusega klassi võiks antud andmetel konstrueerida, saab nii küll (Joonis 14).
 

Joonis 14. Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele protseduuriga Histogram Exceli moodustatud klasside korral.
 


Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele PivotTable abil

PivotTable abil saab pidevale arvtunnusele konstrueerida sagedustabeli vaid siis, kui tunnuse kõik väärtused on mõõdetud (pole puuduvaid väärtuseid).

 1. Esmalt tuleb konstrueerida tabel, kus nii grupeerivaks tunnuseks (Row Label) kui ka arvutuste aluseks olevaks tunnuseks (Values) on uuritav pidev arvtunnus (Joonis 15a),
   
 2. seejärel peab arvutuskäsuks Exceli poolt arvtunnustele vaikimisi rakendatava summa asemel määrama loenduse (Count),
   
 3. paigutama kursori mistahes lahtrisse veerus Row Labels,
   
 4. valima kas hiire parempoolse nupu kliki järel avanenud rippmenüüst käsu Group või PivotTable Tools -> Options -> Group Field (Joonis 15b) ning
   
 5. määrama avanenud aknas klasside algus- ja lõpp-punkti ning sammu (klassi suuruse).
   

Joonis 15. Sagedustabeli konstrueerimine pidevale arvtunnusele PivotTable abil.
 

NB! Vaikimisi ei kuva Excel klasse, kuhu ei kuulu ühtegi vaatlust!

Olemaks kindel, et konstrueeritud sagedustabelis on kõik klassid - ka need, kuhu ühtegi vaatlust ei kuulu - kirjas,

 • tuleks kursori paiknemisel veerus Row Labels klikkida käsul Field Settings,
 • valida avanenud aknas lehekülg Layout & Print
 • ning märkida ära valik Show items with no data (Joonis 16).
   

Joonis 16. Käsurada sundimaks PivotTable't kuvama ka tühje klasse.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License