Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Regressioonanalüüs funktsioonide abil

Funktsioonide abil on Excelis võimalik teostada nii lihtsat kui ka mitmest lineaarset regressioonanalüüsi ning sobitada andmetele ka eksponentfunktsiooni. Kõigil juhtudel on võimalik nii funktsiooni parameetrite ja prognoosi headuse hindamine kui ka funktsioontunnuse väärtuste prognoosimine ette antud argumenttunnuste väärtuste korral.

Lihtne lineaarne regressioonanalüüs

Lihtsa lineaarse regressioonivõrrandi

y = a + bx,

kus y on uuritav ehk funktsioontunnus ja x on argumenttunnus, parameetrite a ja b hindamiseks Excelis on lihtsaim viis kasutada vastavalt funktsioone INTERCEPT ja SLOPE. Prognoosi headust kirjeldav determinatsioonikordaja R2 on hinnatav funktsiooniga RSQ ja mudeli standardviga funktsiooniga STEYX.

Kõigi nende funktsioonide puhul tuleb ühte moodi ette anda

 • funktsioontunnuse y andmete blokk (Known_y's) ja
 • argumenttunnuse x andmete blokk (Known_x's).

Joonisel 55 on näidatud lihtsa lineaarse regressioonanalüüsi teostamist funktsioonide INTERCEPT, SLOPE, RSQ ja STEYX abil prognoosimaks noormeeste kehamassi nende pikkuse alusel.

Tulemused on identsed protseduuriga Regression arvutatutele:

 • noormeeste kehamass on nende pikkuse abil prognoostav valemist

Kehamass = -97,0 + 0,978*Pikkus,

 • kusjuures antud mudel kirjeldab ära 21,0% noormeeste kehamasside tegelikust varieeruvusest (R2 = 0,21) ja keskmiselt osutub prognoositud kehamass valeks 13,1 kg võrra (SEM = 13,1).
   

Joonis 55. Lihtne lineaarne regressioonanalüüs funktsioonidega INTERCEPT, SLOPE, RSQ ja STEYX prognoosimaks noormeeste kehamassi nende pikkuse alusel; võrdluseks on ära toodud ka protseduuriga Regression teostatud sama analüüsi tulemused, kusjuures nii funktsioonidega kui ka protseduuriga Regression arvutatavad väärtused on esitatud paksus kirjas.
 


Mitmene lineaarne regressioonanalüüs

Mahukaima väljundi annab tulemuseks funktsioon LINEST, mis võimaldab teostada nii lihtsat kui ka mitmest lineaarset regressioonanalüüsi ning sobitada andmetele ka argumenttunnuse funktsioone sisaldavaid mudeleid (näiteks kõrgema astme polünoome). Funktsioon LINEST on massiivifunktsioon (väljundiks on väärtuste tabel, mitte üksikväärtus), mille tulemuseks on sõltuvalt funktsiooni argumentidest kas vaid regressioonikordajad või regressioonikordajad pluss hulk teisi regressioonanalüüsiga kaasnevaid karakteristikuid.

Funktsioon LINEST rakendamiseks tuleb (Joonis 56)

 1. selekteerida Exceli töölehel väljundtabeli jagu lahterid (kui palju täpselt, sõltub funktsiooni LINEST kahest viimasest argumendist);
 2. anda ette funktsiooni argumendid:
 • funktsioontunnuse y andmete blokk (Known_y's),
 • argumenttunnus(t)e x andmete blokk (Known_x's),
 • argument Const väärtustega TRUE (vaikimisi väärtus, hinnatav mudel sisaldab vabaliiget) või FALSE (hinnatav mudel ei sisalda vabaliiget),
 • argument Stats väärtustega FALSE
   
  • vaikimisi väärtus, arvutatakse ja väljastatakse vaid mudeli parameetrite - so vabaliikme (argumendi Const = TRUE korral) ja regressioonikordja(te) - hinnagud,
    

  või TRUE

  • lisaks mudeli parameetrite hinnangutele väljastatakse ka
  • parameetrite hinnangute standardvead,
  • regressiooniseose headust kirjeldavad determinatsioonikordaja R2 ja mudeli standardvea SEM väärtused,
  • F-statistiku (e F-suhte) väärtus, F-suhte nimetaja vabadusastmete arv (Df2) ning nii mudelile kui ka mudeli jäägile vastavad ruutude summade väärtused (SSmudel ja SSjääk) mudeli dispersioonanalüüsi tabelis;
 1. vajutada Ctrl+Shift ja Enter (või OK).

NB! Mitmese regressioonanalüüsi korral peavad argumenttunnused paiknema üksteise kõrval, et neid saaks ette anda ühe pideva andmeblokina. Samuti eeldab funktsioon LINEST, et ette antud funktsioon- ja argumenttunnuste väärtuste blokid ei sisalda puuduvaid väärtuseid, vastasel korral lõpeb funktsiooni rakendamine veateatega.
 

Joonis 56. Funktsiooni LINEST rakendamine prognoosimaks noormeeste kehamassi nende pikkuse alusel lineaarse regressioonanalüüsi abil.
 

Väljundtabeli, mille jagu lahtreid tuleb enne funktsiooni LINEST rakendamist blokki võtta,

 • ridade arv on üks argumendi Stats = FALSE ja viis argumendi Stats = TRUE korral,
 • veergude arv on võrdne mudeli parameetrite arvuga, st vabaliige pluss argumentide arv.

St, et näiteks mitmese regressioonivõrrandi

y = a + b1*x1 + b2*x2 + … + bm*xm

korral on funktsiooni LINEST laiendatud väljundtabelis viis rida ja m+1 veergu (m on argumenttunnuste arv):

bm
bm-1
...
b1
a
se(bm)
se(bm-1)
...
se(b1)
se(a)
R2
SEM
 
 
 
F
Df2
 
 
 
SSmudel
SSjääk
 
 
 

NB! Regressioonivõrrandi parameetrid paiknevad funktsiooni LINEST väljundis nö tagurpidi - vasakult poolt esimesel kohal on viimane regressioonikordaja ning kõige viimasel kohal mudeli vabaliige (või selle puudumisel esimene regressioonikordaja).

Joonisel 57 on esitatud funktsiooni LINEST süntaks ja tulemused prognoosimaks noormeeste kehamassi nende pikkuse alusel lineaarse regressioonanalüüsi abil. Esitatud on nii funktsiooni LINEST vaikimisi väljund, mis sisaldab üksnes regressioonivõrrandi parameetreid, kui ka laiendatud väljund. Võrdluseks on esitatud ka sama ülesande lahendamisel protseduuriga Regression saadud tabelid ning vaid üksikväärtusi väljastavate funktsioonide INTERCEPT, SLOPE, RSQ ja STEYX tulemused.
 

Joonisel 57. Funktsiooni LINEST süntaks ning vaikimisi produtseeritav ja laiendatud väljund prognoosimaks noormeeste kehamassi nende pikkuse alusel lineaarse regressioonanalüüsi abil; võrdluseks on esitatud sama ülesande lahendamisel protseduuriga Regression saadud tabelid, milles ka funktsiooni LINEST poolt väljastatavad suurused on punases paksus kirjas, ning vaid üksikväärtusi väljastavate funktsioonide INTERCEPT, SLOPE, RSQ ja STEYX tulemused.
 

Nii nagu varemalt kirjeldatud protseduuri Regression (pt. 7.1) ning antud punkti alguses kirjeldatud funktsioonide INTERCEPT, SLOPE, RSQ ja STEYX tulemuste alusel, saab nüüdki järeldada, et

 • noormeeste kehamass on nende pikkuse abil prognoostav valemist

Kehamass = -97,0 + 0,978*Pikkus,

 • kusjuures mudel kirjeldab ära 21,0% noormeeste kehamasside tegelikust varieeruvusest (R2 = 0,21) ja keskmiselt osutub prognoositud kehamass valeks 13,1 kg võrra (SEM = 13,1).

Aga lisaks saab funktsiooni LINEST laiendatud väljundis toodud suuruste alusel testida ka hüpoteese nii mudeli kui terviku statistilise olulisuse kui ka üksikute liikmete statistilise olulisuse kohta.

Mudeli statistilise olulisuse testimine baseerub F-statistikul (ehk F-suhtel), mis on nullhüpoteesi kehtides F-jaotusega parameetritega Df1 ja Df2. F-suhte väärtus ja selle nimetajale vastav vabadusastmete arv Df2 sisalduvad ka funktsiooni LINEST laiendatud väljundis (Joonis 58). F-suhte lugeja vabadusastmete arv Df1 on juhul, kui mudel sisaldab vabaliiget, leitav valemist Df1 = n - Df2 - 1, vabaliikme puudumisel (funktsiooni LINEST argument Const = FALSE) aga valemist Df1 = n - Df2, suurus n tähistab valimi mahtu. Nn mudeli p-väärtus on arvutatav funktsiooniga F.DIST.RT, mille esimeseks argumendiks on F-statistiku väärtus ning teiseks ja kolmandaks argumendiks vastavalt F-jaotuse parameetrid Df1 ja Df2.

Iga üksiku regressioonivõrrandi parameetri statistilise olulisuse testimine baseerub t-statistikul, mis on arvutatav kui parameetri hinnangu suhe oma standardveasse (ja need suurused sisalduvad funktsiooni LINEST väljundis). Parameetri statistilist olulisust näitav p-väärtus on arvutatav funktsiooniga T.DIST.2T, mille esimeseks argumendiks on t-statistiku absoluutväärtus ning teiseks argumendiks ka terve mudeli statistilise olulisuse testimisel kasutatud funktsiooni LINEST väljundis sisalduv suurus Df2.

Nagu näha jooniselt 58, on funktsiooni LINEST väljundi baasil arvutatud p-väärtused identsed protseduuri Regression poolt väljastatutega.
 

Joonis 58. Hüpoteeside testimine funktsiooni LINEST tulemuste alusel; võrdluseks on esitatud sama ülesande lahendamisel protseduuriga Regression saadud tabelid.
 


Eksponentfunktsioon

Hindamaks uuritava tunnuse y ja argumenttunnuste x1, …, xm vahelist seost kujul

ehk logaritmilisel skaalal kujul

ln(y) = ln(a) + x1*ln(b1) + … + xm*ln(bm)

on kasutatav funktsioon LOGEST.

Funktsiooni LOGEST argumendid ja ka väljund on identsed funktsiooniga LINEST.

Joonisel 59 on kujutatud noormeeste kehamassi prognoosimist nende pikkuse alusel eksponentfunktsiooniga kujul

Pikkus = a*bKehamass.

Tulemustest järeldub, et regressioonivõrrand on kujul

Pikkus = 8,21*1,013Kehamass,

kusjuures mudel kirjeldab ära 24,0% noormeeste kehamasside tegelikust varieeruvusest (R2 = 0,24).

NB! Ülejäänud parameetrite - ja eelkõige standardvigade - tõlgendamisel peab aga silmas pidama asjaolu, et kõik funktsiooni LOGEST laiendatud väljundis sisalduvad tulemused (arvutatakse, kui argument Stats = TRUE) on leitud logaritmilisel skaalal, antud juhul siis mudeli

ln(Pikkus) = ln(8,21) + Kehamass*ln(1,013)

baasil. St, et funktsioon LOGEST väljastab parameetrite a ja b hinnangute juurde standardvead kujul se[ln(b)] ja se[ln(a)].
Mudeli statistilise olulisuse testimine funktsiooni LOGEST poolt väljastatud F-statistiku väärtuse ja selle nimetaja vabadusastmete arvu Df2 alusel käib küll analoogselt funktsiooni LINEST puhul näidatule (vt Joonis 59) - tulemuseks on p < 0,001, st mudel on statistiliselt olulne -, aga hüpoteeside testimisel mudeli üksikute argumentide tarvis tuleb t-statistiku arvutamisel jagada parameetri logaritmitud väärtus funktsiooni LOGEST poolt väljastatud standardveaga (vt Joonis 59).

NB! Vaid ühe argumenttunnuse korral on eksponentfunktsiooni kujul avalduv seos andmetele sobitatav ka graafiliselt punktdiagrammi ja sellele lisatud trendijoonena. Ainult et graafilisel lahendamisel on vastav funktsioon Excelis defineeritud kujul

y = A*eB*x

(e = 2,718…) ehk logaritmilisel skaalal kujul

ln(y) = ln(A) + B*x.

Kõrvutades neid võrrandeid funktsiooni LOGEST poolt hinnatavatega ilmneb, et mudeli vabaliige on nii funktsiooni LOGEST kui ka eksponentsiaalse trendijoone puhul sama: a = A (kus a ja A on vastavalt funktsiooniga LOGEST ja eksponentsiaalse trendijoone abil hinnatavad mudeli vabaliikmed).
Eksponentsiaalse trendijoone abil hinnatav regressioonikordaja B on aga võrdne naturaallogaritmiga funktsiooni LOGEST poolt hinnatud regressioonikordjast b: B = ln(b).

See seos funktsiooni LOGEST tulemuste ja eksponentsiaalse trendijoone vahel ilmneb ka jooniselt 59, kus on täiendavalt esitatud noormeeste kehamassi prognoosimine nende pikkuse alusel eksponentsiaalse trendijoonega - regressioonivõrrand joonisel on kujul

Pikkus = 8,21*e0,012*Kehamass.

Võrrandi vabaliige 8,209 on sama, mis funktsiooni LOGEST poolt saadu, regressioonikordaja 0,012 on aga võrdne naturaallogaritmiga funktsiooni LOGEST väljastatud regressioonikordajast: 0,012 = ln(1,013).

Funktsiooni LOGEST ja eksponentsiaalse trendijoone abil hinnatud eksponentfunktsioonide samasust näitab ka see, et determinatsioonikordaja R2 väärtus on mõlemal juhul sama: R2 = 0,24.
 

Joonis 59. Noormeeste kehamassi prognoosimine pikkuse alusel eksponentfunktsiooni abil funktsiooniga LOGEST; võrdluseks on esitatud ka sama ülesande lahendus graafiliselt punktdiagrammi ja sellele lisatud eksponentsiaalse trendijoone abil.
 


Prognoosimine

Prognoosimiseks vastavalt lineaarsele regressioonivõrrandile on Excelis kasutatavad funktsioonid FORECAST ja TREND ning vastavalt eksponentvõrrandile funktsioon GROWTH.

Funktsioon FORECAST väljastab määratud lahtrisse vaid ühele argumenttunnuse väärtusele vastava prognoosi lineaarse regressioonivõrrandi alusel ning talle tuleb ette anda

 • väärtus, millele vastavat prognoosi soovitakse leida (X),
 • funktsioontunnuse y andmete blokk (Known_y's) ja
 • argumenttunnuse x andmete blokk (Known_x's).

Funktsioonid TREND ja GROWTH on mõlemad massiivifunktsioonid ning nad võimaldavad arvutada prognoosid suurele hulgale ette antud argumenttunnuse väärtustele või mitmese regressiooni puhul argumenttunnuste väärtuste komplektidele. Mõlema funktsiooni rakendamiseks tuleb esmalt võtta blokki prognoositavate väärtuste jagu lahtreid (ükskõik kas veerus või reas), anda argumentidena ette

 • funktsioontunnuse y andmete blokk (Known_y's),
 • argumenttunnus(t)e x andmete blokk (Known_x's),
 • väärtused, millele vastavaid prognoose soovitakse leida (New_x's), ja
 • argumendi Const väärtus TRUE (vaikimisi väärtus, hinnatav mudel sisaldab vabaliiget) või FALSE (hinnatav mudel ei sisalda vabaliiget)

ning vajutada valemi rakendamiseks Ctrl+Shift ja Enter (või OK).

NB! Kui jätta funktsioonidele TREND ja GROWTH kolmas argument New_x's ette andmata, arvutavad mõlemad funktsioonid prognoosid kõigi andmeridade tarvis vastavalt neis paiknevate argumenttunnus(t)e väärtustele. Seejuures tuleks muidugi enne funktsioonide rakendamist selekteerida andmestiku suuruse jagu tühje lahtreid (näiteks andmestiku lõpus lisaveeruna), kuhu prognoosid arvutada.

Joonisel 60 on näidatud, kuidas arvutada noormeeste hinnangulised kehamassid etta antud pikkuste tarvis.
 

Joonis 60. Noormeeste kehamasside prognoosimine lineaarsest ja eksponentvõrrandist funktsioonide TREND ja GROWTH abil.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License