Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Regressioonanalüüs Solver'i abil

Solver on Exceliga kaasa tulev lisamoodul optimeerimisülesannete lahendamiseks. Menüüsakilt Data rakendatav Solver võimaldab leida, millised ühtedes lahtrites olevad parameetrite väärtused kas minimiseerivad või maksimeerivad teises lahtris paikneva, neist parameetritest sõltuva funktsiooni väärtuse.

Regressioonivõrrandi parameetrid hinnatakse klassikaliselt vähimruutude meetodil. St, et võrrandi parameetriteks valitakse sellised väärtused, mille korral summaarne ruuterinevus tegelike ja prognoositud väärtuste vahel on kõige väiksem. Seega on tegu optimeerimisülesandega, mistap saab regressioonivõrrandi parameetrite hindamiseks kasutada Solver'it.

Järgnevalt on näidatud, kuidas rakendada Solver'it lineaarse ja logistilise regressioonivõrrandi parameetrite hindamiseks. Analoogselt on hinnatavad ka eksponent- jm funktsioonide parameetrid.

NB! Kui valik Solver menüü-sakil Data puudub, tuleb järgida järgmist menüü-teekonda ning optimeerimisülesannete lahendamise moodul nimega Solver sisse lülitada:

File -> Options -> Add-Ins -> Manage |Excel Add-ins| [Go...] -> Solver.

Täpsemalt Exceli Solver'i olemusest ja kasutamisest vt
http://www.solver.com/content/basic-solver-overview-and-example.

Solver'i rakendamisest lineaarsete planeerimisülesannete lahendamisel vt näiteks http://www.sauga.pri.ee/linplan/linplanfiles.html.

Regressioonanalüüsi teostamisest Solver'i abil vt näiteks http://chemlab.truman.edu/chemlab_backup/DataAnalysis/Excel_Files/AdvancedRegression.htm.
 


Lineaarse regressioonivõrrandi parameetrid Solver'i abil

Uuritava tunnuse y väärtuste prognoosimiseks lineaarse regressioonivõrrandi

y = a + bx

abil vajalike parameetrite a ja b hindamiseks Solver'iga tuleb (Joonised 61A, 61B ja 61C)

 1. määrata töölehel lahtrid regressioonivõrrandi parameetrite a ja b tarvis ning kirjutada sinna mingid algväärtused,
   
 2. lisada andmetabeli kõrvale veerg uuritava tunnuse prognoositud väärtuste tarvis ning sisestada sinna valem arvutamaks välja prognoose iga andmetabeli rea kohta kasutades sammul 1 määratud lahtrites olevaid parameetrite algväärtuseid (NB! valem peab sisaldama viiteid neile lahtritele, mitte kordajate arvulisi väärtusi),
   
 3. arvutada prognooside kõrvale välja prognoosivigade ruudud (nn ruutvead) ning
   
 4. eraldi lahtrisse summaarne ruutviga - viimane kujutab enesest optimeerimisülesande sihifunktsiooni, mille väärtus on vaja vastavalt vähimruutude meetodile minimiseerida,
   
 5. käivitada Solver (Data-sakk -> Solver) ning määrata avanenud aknas
 • lahter, milles paikneva valemi tulemuse suhtes soovite optimeerimist läbi viia (lahter, milles paikneb sihifunktsioon; Set Objective) - regressioonanalüüsi puhul on selleks summaarne ruutviga,
 • mida soovitakse sihifunktsiooniga teha: maksimeerida (Max), minimiseerida (Min) või võtta võrdseks mingi väärtusega (Value Of) - regressioonanalüüsi puhul on eesmärgiks sihifunktsiooni, so summaarse ruutvea, minimiseerimine,
 • lahtrid, milles paiknevate väärtuste muutmise teel soovitakse sihifunktsiooni väärtust optimeerida (By Changing Variable Cells) - regressioonanalüüsi puhul on neiks muudetavateks väärtusteks regressioonivõrrandi parameetrid a ja b,
 • vajadusel määrata ka
  • lisakitsendused (Subject to the Constraints),
  • optimeerimisalgoritm (NB! regressioonanalüüsi puhul tuleks valida meetod GRG Nonlinear),
  • luba negatiivseteks lahenditeks - selleks tuleb ära võtta "linnuke" valiku Make Unconstrained Variables Non-Negative eest (NB! see on oluline koht Solver'i rakendamisel regressioonivõrrandi parameetrite hindamisel, sest erinevalt mitmetest planeerimise ülesannetest regressioonivõrrandi parameetrite puhul väärtuste positiivsuse nõuet pole),
  • täpsustada optimeerimisalgoritmi tööd (valik Options) - kui sooviks on vaid summaarset ruutviga minimiseerivate regressioonivõrrandi parameetrite välja arvutamine ja optimeerimisprotsessi vahepealsed tulemused huvi ei paku, on mõttekas võtta ära "linnuke" valiku Show Iteration Results eest,
 1. käivitada optimeerimisalgoritm vajutades nupule Solve ning
   
 2. lasta Excelil optimeerimisalgoritmi koondumise järel säilitada töölehel Solver'i poolt leitud parameetrite väärtused: Keep Solver Solution.

Joonistel 61A, 61B ja 61C on illustreeritud Solver'i rakendamist prognoosimaks noormeeste kehamassi nende pikkuse abil lineaarse regressioonivõrrandiga.

Võrrandi vabaliikme a ja regressioonikordaja b algväärtusteks sammul 1 on võetud vastavalt 0 ja 0,5. Miks need arvud? Lihtsalt niivõrd-kuivõrd loogiline arutelu - kui pikkus on null, siis peaks ka kehamass olema null (inimest pole), seega võiks vabaliige olla null; ja kuna pikkuse ja kehamassi vahel on ilmselt positiivne seos - mida pikem inimene, seda enam ta kaalub - ja vaevalt iga lisasentimeeter pikkuses kehamassile üle kilo lisab (aga mine tea), siis võiks regressioonikordaja alglähendina proovida mingit väikest positiivset arvu, näiteks 0,5 või 1.
Hinnatavate parameetrite algväärtuste muutmine on ka üks võimalik tegutsemisvariant, kui Solver algselt paika pandud väärtustest alustades ei suuda lahendit leida.

Joonisel 61C on Solver'i tulemused esitatud kõrvuti protseduuri Regression väljundiga. Tulemused - nii regressioonivõrrandi parameetrite hinnangud kui ka neile vastav vähim võimalik summaarne ruutviga - on võrdsed.

Regressioonivõrrandi parameetrite hinnangute usaldusväärsuse ja statistlise olulisuse üle otsustamiseks vajalikud arvutused on samuti võimalik läbi viia Solver'iga saadud hinnangute jaoks, ainult selleks peab teadma pisut põhjalikumalt vastavate analüüside matemaatilist tausta. Soovi korral saab abi näiteks artiklist:
Harris, D. C. (1998). Nonlinear Least-Squares Curve Fitting with Microsoft Excel Solver. Journal of Chemical Education, 75, 119-121 (http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/Issues/1998/Jan/PlusSub/V75N01/p119.pdf).
 

Joonis 61A. Noormeeste kehamassi prognoosimine nende pikkuse alusel - mudeli parameetrite ja neist sõltuva, Solver'i abil minimiseeritava, summaarse ruutvea vahelise seose esitamine valemite abil.
 

Joonis 61B. Noormeeste kehamassi prognoosimine nende pikkuse alusel - mudeli parameetrite hindamine Solver'i abil.
 

Joonis 61C. Noormeeste kehamassi prognoosimine nende pikkuse alusel - Solver'i abil hinnatud parameetrite väärtused; võrdluseks on esitatud sama ülesande lahendamisel protseduuriga Regression saadud tabelid.
 


Logistilise regressioonivõrrandi parameetrid Solver'i abil

Eelnevalt lineaarse regressioonivõrrandi parameetrite hindamiseks kasutatud metoodika on rakendatav ka mittelineaarsete regressioonivõrrandite puhul, ainuke erinevus on sammul 2 kasutatavas prognoosivõrrandis.

Järgnevalt on lühidalt näidatud, kuidas hinnata logistilise regressioonivõrrandi

p = P(y=1|x) = exp(a + bx)/[1 + exp(a + bx)] = 1 / [1 + exp(-a - bx)

ehk logit-funktsiooni

ln[p/(1-p)] = logit(p) = a + bx

parameetreid Solver'i abil. Modelleeritavaks on siinkohal uuritava sündmuse y toimumise tõenäosus p = P(y=1).

Täpsemalt logistilise regressiooni olemusest vt vastavaid lehekülgi õpiobjektis "Binaarsete tunnuste analüüs" (http://ph.emu.ee/~ktanel/bin_tunnuste_analyys/).

Konkreetse näitena on vaatluse all tudengi meheks olemise tõenäosuse prognoosimine nädalas keskmiselt tarbitava õllekoguse alusel (NB! uuritav tunnus - antud näites sugu - peab olema kodeeritud arvuliseks väärtustega 0 ja 1).
Ülesande lahendamiseks tuleb (vt ka Joonis 62)

 1. määrata töölehel lahtrid regressioonivõrrandi parameetrite a ja b tarvis ning kirjutada sinna mingid algväärtused - viimaste väljamõtlemisel võib arvestada, et
 • vabaliige a näitab meheks olemise tõenäosust juhul, kui tudeng üldse õlut ei joo, ja selleks võtta näiteks väärtuse 0 (või 0,25 või … mingi väärtuse nulli ja ühe vahel),
 • regressioonikordaja b näitab meheksolemise logaritmilise šansi muutust kordades, kui tarbitav õllekogus suureneb ühe liitri võrra, ja ilmselt on selle väärtuse näol tegu mingi ühest pisut suurema arvuga, näiteks 1,1 - šanss olla mees suureneb e1,1=3 korda, kui nädalas tarbitav õllekogus suureneb 1 liitri võrra (joonisel 62 esitatud näites on alglähendiks võetud küll 0,1, aga nagu näha, koondub hindamisprotsess ka sellise sisuliselt mitte kõige õigema, aga matemaatiliselt siiski suhteliselt sobiva alglähendi puhul),
 1. lisada andmetabeli kõrvale veerg uuritava tunnuse prognoositud väärtuste tarvis ning sisestada sinna valem arvutamaks välja prognoose iga andmetabeli rea kohta kasutades sammul 1 määratud lahtrites olevaid parameetrite algväärtuseid (x selles valemis on õllekogus),
   
 2. arvutada prognooside kõrvale välja prognoosivigade ruudud (nn ruutvead) ning
   
 3. eraldi lahtrisse summaarne ruutviga,
   
 4. käivitada Solver (Data-sakk -> Solver) ning
 • anda ette minimiseeritavat summaarset ruutviga sisaldav lahter (Set Objective),
 • määrata optimeerimise suunaks minimiseerimine (Min),
 • anda ette regressioonivõrrandi parameetrite algväärtuseid sisaldavad lahtrid (By Changing Variable Cells),
 • määrata optimeerimisalgoritmiks GRG Nonlinear,
 • võtta ära "linnuke" valiku Make Unconstrained Variables Non-Negative eest (sest regressioonivõrrandi parameetrite puhul väärtuste positiivsuse nõuet pole),
 • võtta ära "linnuke" valiku Options -> Show Iteration Results eest (kui ei ole just soovi igal iteratsiooni sammul leitud hinnanguid eraldi uurida),
 1. käivitada optimeerimisalgoritm vajutades nupule Solve ning
   
 2. lasta Excelil optimeerimisalgoritmi koondumise järel säilitada töölehel Solver'i poolt leitud parameetrite väärtused: Keep Solver Solution.
   

Joonis 62. Logistilise regressioonivõrrandi parameetrite hindamine Solver'iga prognoosimaks tudengi meheks olemise tõenäosust nädalas keskmiselt tarbitava õllekoguse alusel.
 

Joonisel 62 esitatud analüüsi tulemuste kohaselt on tudengi meheks olemise tõenäosus hinnatav valemist

P(Mees) = 1 / [1 + exp(1,357 - 1,22*Õlu)

ja šanss olla mees suureneb e1,22 = 3,38 korda, kui nädalas tarbitav õllekogus suureneb 1 liitri võrra.

Joonisel 63 on sama seos kujutatud graafiliselt (kuidas taolist joonist Excelis konstrueerida vt vastavat õpetust õpiobjektis "MS Excelile mitteomased andmeanalüüsil kasutatavad joonised", http://ph.emu.ee/~ktanel/joonised_excelis/).
 

Joonis 63. Logistilise regressioonivõrrandi graafik prognoosimaks tudengi meheks olemise tõenäosust nädalas keskmiselt tarbitava õllekoguse alusel (ringid vastavad erinevatele õllekogustele ja ringi suurus tudengite arvule, pidev must joon on logistilise regressioonivõrrandi graafik).

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License