Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Kahemõõtmeline sagedustabel

Mittearvuliste tunnuste ja/või diskreetsete arvtunnuste vahelise seose iseloomustamiseks kasutatav kahemõõtmeline sagedustabel on MS Excelis konstrueeritav PivotTable abil.

Selleks tuleb PivotTable's (Insert-sakk -> PivotTable, vajadusel vt pt 1.4)

  1. valida reafaktoriks üks ja veerufaktoriks teine uuritav tunnus (Joonis 64),
  2. lohistada tabeli Values-lahtrisse ükskõik kumb uuritavatest tunnustest ning määrata leitavaks karakteristikuks vaatluste arv (Value Field Settings -> Summarize Values By -> Count),
  3. rea ja/või veeru suhteliste sageduste leidmiseks tuleb korrata sammu 2 ning käskida Excelil kuvada absoluutsageduste asemel
    • reasagedusi (Value Field Settings -> Show Values As -> % of Row Total) ja/või
    • veerusagedusi (Value Field Settings -> Show Values As -> % of Column Total).
       

Joonis 64. Tudengite soo ja õllejoomise vahelise seose kirjeldamine kahemõõtmelise sagedus-tabeliga.
 

Tabelist joonisel 64 peale kolmanda sammu teostamist on näha, et kokku on valimis 155 tudengit, kellest 105 on neiud ja 50 noormehed, õllejoojaid on kokku 56 ja õlut mittejoovaid tudengeid 99. Õllejoomise ja soo vahelist seost näitab see, et 50-st noormehest 35 (so 70,0%) joovad õlut, samas kui 105-st neiust joob õlut vaid 21 (so 20,0%). Õlut joovatest tudengitest on 62,5% noormehed ja 37,5% neiud, õlut mittejoovatest tudengitest on aga vaid 15,2% noormehed ja tervelt 84,9% neiud.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License