Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Andmeanalüüsil kasutatavad lisamoodulid

Tänu MS Exceli ülilaialdasele kasutatavusele on sellele loodud hulk statistilisi analüüse teostavaid lisasid. Mahukamaid ja kasutajasõbralikumaid neist müüakse suure raha eest, vt näiteks

Tasuta lisamooduleid mõne spetsiifilise analüüsi tarvis võib otsida kas lihtsalt googeldades (a'la "Tukey test in Excel") või siis mõnelt Exceli lisamooduleid koondavalt lehelt, näiteks

Kuigi mina kasutan igapäevaseks andmeanalüüsiks statistikapakette SAS ja R, kulub ligikaudu 70% ajast siiski Excelis, sest sageli on andmete haldamiseks, samuti esmaste statistiliste analüüside teostamiseks või jooniste konstrueerimiseks lihtsaim ja kiireim variant kasutada Excelit. Sestap on mul töö hõlbustamiseks paigaldatud mitmeid tasuta lisamooduleid:

  • "Real Statistics" (http://www.real-statistics.com/), mis sisaldab suurt hulka protseduure tava-Excelis puudu olevate andmeanalüüsimeetodite rakendamiseks - näiteks mitte-parameetrilised testid kahe grupi keskmiste võrdlemiseks, dispersioonanalüüsi järgsed post-hoc testid, logistiline regressioon jne -, aga ka mitmeid lisafunktsioone;
  • "Daniel's XL Toolbox" (http://xltoolbox.sourceforge.net/), mis lisaks võimalusele teostada näiteks regressioonanalüüsi ilma puuduvate väärtustega ridu eemaldamata või dispersioonanalüüsi selleks spetsiifilist tabelit koostamata, võimaldab konstrueerida väga mitmesuguseid jooniseid ning eksportida neid teadusartiklitesse sobivatesse tiff-, png- ja emf-vormingutesse;
  • "Kahe üldkogumi võrdlus" (http://ph.emu.ee/~ktanel/excel_addins/) - käesolevagi materjali peatükis 6.3 käsitletud Anu Iheri poolt 2005. aastal Tartu Ülikooli matemaatilise statistika instituudis bakalaureuse töö "Olulisemad kahe üldkogumi võrdlemise testid ja MS Excel'i moodul nende läbiviimiseks" osana valminud Exceli lisamoodul kahe grupi võrdlemisel kasutatavate parameetriliste ja mitteparameetriliste testidega;
  • "XY Chart Labeler" (http://www.appspro.com/Utilities/ChartLabeler.htm), mis võimaldab lisada ja ümber paigutada joonistel kõikvõimalikke märgendeid (kasulik moodul atraktiivsete ja informatiivsete jooniste genereerimiseks);
  • "Better Histogram" (http://www.treeplan.com/download-free-better-histogram-add-in.htm) - lihtne vahend teaduslikult korrektse histogrammi ja selle aluseks oleva sagedustabeli genereerimiseks.

 
Asjatundlikku Exceli kasutamist soovides,
Tanel Kaart

 


< Eelmine
 

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License