Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Hüpoteeside kontrollimise usalduspiiridega

Juhul, kui kontrollitavaks hüpoteesiks on mingi andmete alusel hinnatud suuruse erinevus konstandist, tehakse otsus sageli 95%-lise usaldusintervalli alusel:

  • kui konstant, millega andmeist arvutatud suurust võrreldakse, jääb usalduspiiride vahele, siis ei ole alust väita, et arvutatud suurus erineb antud konstandist;
  • kui aga onstant jääb usaldusintervallist väljapoole, on arvutatud suurus konstandist statistiliselt oluliselt erinev (p < 0,05).

Näiteks soovides testida, kas esimese kursuse neidude keskmine pikkus erineb Eesti naiste keskmisest pikkusest 168 cm, piisab, kui võrrelda konstanti 168 neidude keskmise pikkuse 95%-lise usaldusintervalliga.

Kui oletada, et on täpselt teada, kui varieeruvad on esimese kursuse neidude pikkused - pikkuse standardhälve on 6,5 cm -, on keskmise pikkuse 95%-line usaldusintervall leitav funktsiooniga CONFIDENCE.NORM.

Kui pikkuse dispersiooni täpselt teada pole - ja enamasti see on nii -, tuleb dispersioon olemasolevatest andmetest hinnata ja keskmise pikkuse 95%-line usaldusintervall on leitav funktsiooniga CONFIDENCE.T (Joonis 32).
 

Joonis 32. Neidude keskmise pikkuse usaldusintervalli hindamine funktsioonidega CONFIDENCE.NORM ja CONFIDENCE.T.
 

Et Eesti naiste keskmine pikkus 168 cm jääb esimese kursuse neidude keskmise pikkuse 95% usaldusintervalli sisse: 167,5<168<170,0, siis ei ole alust lugeda tõestatuks alternatiivset hüpoteesi keskmise pikkuse erinevusest 168 sentimeetrist ja tuleb jääda nullhüpoteesi juurde: esimese kursuse neidude keskmine pikkus ei erine 168 sentimeetrist.

Hea asi hüpoteeside kontrollimisel usalduspiiridega on see, et kui nüüd soovida testida, kas esimese kursuse neidude keskmine pikkus erineb maailma naiste keskmisest pikkusest 154 cm, ei pea midagi uuesti arvutama, piisab, kui võrrelda arvu 154 juba leitud usaldusintervalliga - kuna 154 ei jää usalduspiiride vahele, võib lugeda tõestatuks, et esimese kursuse neidude keskmine pikkus erineb maailma naiste keskmisest pikkusest 154 cm (seejuures p < 0,05).

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License