Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Protseduurid

MS Exceli statistikaprotseduuride loetelu avaneb menüü-sakilt Data valiku Data Analysis alt (Joonis 5).
 

Joonis 5. MS Exceli statistikaprotseduurid.
 

NB! Kui valik Data Analysis menüü-sakil Data puudub, tuleb järgida järgmist menüü-teekonda ning statistikaprotseduure sisaldav moodul nimega Analysis ToolPak sisse lülitada:

File -> Options -> Add-Ins -> Manage |Excel Add-ins| [Go...] -> Analysis ToolPak

 
Sarnaselt funktsioonidega tuleb iga statistikaprotseduuride loetelust valitud analüüsi korral sisestada argumendid (andmeblokid). Kuid erinevalt funktsioonidest võib sisestatav andmeblokk sisaldada esimeses reas ka tunnuse nime, mida programm kasutab hiljem tulemuste väljatrükis. Sellisel juhul tuleb teha "linnuke" nimetuse Labels (in First Row) ees olevasse kasti (Joonis 6).

Samuti tuleb erinevalt funktsioonidest määrata tulemuste väljastamise asukoht:

  • Output Range - tulemus väljastatakse olemasolevale lehele, määrata tuleb väljundi vasaku ülemise nurga aadress;
  • New Worksheet Ply - vaikimisi valik, tulemus väljastatakse uuele loodavale töölehele (soovi korral saab viimasele anda ka nime, trükkides selle valiku taga asuvasse tekstikasti);
  • New Workbook - tulemus väljastatakse uude loodavasse tööraamatusse (faili).

Ülejäänud valikud sõltuvad juba konkreetsest protseduurist ja saavad kirjeldatud selle õpetuse järgnevais osades.
 

Joonis 6. Statistikaprotseduuri Descriptive Statistics tellimisaken.
 

Võrreldes funktsioonidega sisaldab statistikaprotseduuride väljund märksa enam informatsiooni, koosnedes tavaliselt ühest või mitmest tabelist ja/või joonisest (Joonis 7).
 

Joonis 7. Statistikaprotseduuri Descriptive Statistics tulemus.
 

Märkus. Erinevalt joonistest ja funktsioonidest ei ole statistikaprotseduuride tulemused lingitud nende aluseks olevate andmetega - andmete hilisem muutmine ei muuda varem rakendatud statistikaprotseduuride tulemusi.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License