Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS
(MS Excel 2010 baasil)


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Õpiobjekti kirjeldus

Õppekava: Loomakasvatus (449)

Õppeaine: VL.0435 Katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus

Maht: 0,5 EAP

Sihtrühm: Looma- ja kalakasvatuse õppekava magistrandid jt asjast huvitatud

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist ning olla toeks edasisel õppe- ja teadustööl

Õpiobjekti läbinu:

  • tunneb Exceli erinevaid andmeanalüüsi-alaseid võimalusi;
    
  • oskab kasutada statistikafunktsioone ja -protseduure ning risttabelite konstrueerimise vahendit PivotTable;
    
  • omab võimalust juhendites käsitletud näiteülesannete läbilahendamiseks.

Õppejõud ning sisuline ja tehniline teostus: Tanel Kaart
 

  Eesti Maaülikool
  sügissemester 2013

 


 


 

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License