Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Küsimused ja ülesanded

  1. 16-l mullikal on fikseeritud nende tiinestuvus esimesest seemendusest ning lisaks on nad genotüpiseeritud teatud lookuste osas. Uurimaks seost mullikate tiinestumise ja ühe konkreetse genotüübi vahel, konstrueeriti järgmine sagedustabel.
Genotüüp
Ei tiinestunud
Tiinestus
Kokku
AA
2
5
7
AG
8
1
9
Kokku
10
6
16

a) Arvutage toodud tabeli alusel tiinestuvuskordajad ("risk tiinestuda"), riskisuhted ja šansside suhted ning sõnastage nende alusel mõned laused.

b) Arvutage šansside suhte 95%-usaldusintervall ja sõnastage järeldus seose statistilise olulisuse kohta.

c) Teostage χ2-test ja sõnastage järeldus seose statistilise olulisuse kohta.

d) Teostage Fisheri täpne test (näiteks mõne online-kalkulaatori abil) ja sõnastage järeldus seose statistilise olulisuse kohta.

  1. Uuriti kahjurite surevust sõltuvalt kahjuritõrjevahendi kontsentratsioonist. Uuringu andmed ning logistilise ja probit-regressiooni tulemused on esitatud järgmisel joonisel.

a) Leidke 90%-lise tõenäosusega surmav kontsentratsioon (LC90, 90% lethal concentration) nii logistilise kui ka probit-regressiooni alusel.

b) Kui suur on šansside suhe ja mida see näitab?

  1. Uuriti, kui sügavates veekogudes armastab kudeda mudakonn. Uuringu andmed ning logistilise regressioonanalüüsi tulemused on esitatud järgmisel joonisel.

a) Millisele hinnangulisele kudemistõenäosusele vastab kudemiseks sobivaid ja mittesobivaid veekogusid optimaalseimalt eristav sügavuse piirväärtus 45 cm?

b) Mitu korda väheneb kudemise šanss veekogu sügavuse suurenemisel 1 cm võrra?

c) Mida tähendab, et antud mudeli tundlikkus on 0,71 ja spetsiifilisus 0,68?

d) Kui teada on, et ROC-kõvera alune pindala on AUC = 0,74 ja 95%CIAUC = (0,58;0,91), siis kui hästi võimaldab veekogu sügavus prognoosida selle sobivust mudakonnale kudemiseks ja kas vastav seos on statistiliselt oluline?

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License