Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Binaarsete tunnuste esitus arvutis

Lihtsaim ja universaalseim binaarsete tunnuste esitus eeldab, et andmetabelis vastab igale uurimisobjektile üks rida. Sellisel juhul saab ka iga objekti tarvis kirja panna, kas huvipakkuv sündmus selle objekti puhul toimus või mitte (tunnuse väärtuseks vastavalt 1 või 0).

Näiteks uurides tudengite rahulolu õppetöö korraldusega sõltuvalt nende eksamihindest ja soost, võib andmetabeli üles ehitada järgneval kujul:

Tudengi jrk nr
Eksamihinne
Sugu
Rahul õppetööga (jah/ei)
1
A
N
1
2
C
M
0
3
A
N
0
4
B
N
1
5
B
M
1
6
B
N
0
7
B
N
1
8
A
M
1

Alternatiivne variant sama andmetabeli esitamiseks, mida mitmed arvutiprogrammid aktsep-teerivad või suisa nõuavad, on esitus sõltuvalt uurimishüpoteesist. Sellisel juhul koostatakse andmetabel, milles on üks rida iga analüüsitava(te) faktori(te) taseme(te kombinatsiooni) tarvis. Selles reas on kirjas vastava taseme (või tasemete kombinatsiooni) esinemiste arv ning uuritava sündmuse toimumiste arv antud taseme (või tasemete kombinatsiooni) korral.
Näiteks soovides uurida seost eksamihinde ja õppetöö korraldusega rahulolu vahel, jättes kõrvale võimaliku soo mõju, võib andmetabel olla kujul

Eksamihinne
Tudengite arv
Õppetööga rahul olnud tudengite arv
A
3
2
B
4
3
C
1
0

Soovides teostada aga keerulisemaid analüüse, uurides õppetöö korraldusega rahulolemise seotust korraga nii eksamihinde kui ka tudengi sooga, peaks andmetabelis olema üks rida iga andmestikus esineva eksamihinde ja soo väärtuste kombinatsiooni tarvis:

Eksamihinne
Sugu
Tudengite arv
Õppetööga rahul olnud tudengite arv
A
M
1
1
A
N
2
1
B
M
1
1
B
N
3
2
C
M
1
0

Et eksamihindega 'C' naisterahvaid andmestikus polnudki, puudub eelnevast tabelist ka eksamihinde 'C' ja soo 'N' kombinatsioonile vastav rida.

NB! Kui uurimisobjektidel on mõõdetud ka mõne pideva tunnuse väärtus, on ainus variant esitada andmetabel objektiviisi -- igale uurimisobjektile vastab üks rida, kus on kirjas nii mõõdetud tunnus(t)e väärtus(ed) kui ka info uuritava sündmuse toimumise/mittetoimumise kohta (kujul 1/0):

Tudengi jrk nr
Eksamihinne
Sugu
Vanus
Rahul õppetööga (jah/ei)
1
A
N
22
1
2
C
M
20
0
3
A
N
21
0
4
B
N
22
1
5
B
M
21
1
6
B
N
23
0
7
B
N
28
1
8
A
M
21
1

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License