Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Suhtelised sagedused

Sageli esitatakse kahemõõtmelises sagedustabelis absoluutsete sageduste kõrval ka suhtelised sagedused. Viimaseid on võimalik arvutada kolmel viisil:

  • jagades lahtrite sagedused nij läbi vastavate rea ääresagedusega ni., saame rea suhtelised sagedused, mis määravad tunnuse Y tingliku jaotuse antud reale vastava X väärtuse korral;
  • jagades lahtrite sagedused nij läbi vastava veeru ääresagedusega n.j, saame veeru suhtelised sagedused, mis määravad tunnuse X tingliku jaotuse antud veerule vastava Y väärtuse korral;
  • jagades lahtrite sagedused nij läbi valimi mahuga n, saame tabeli suhtelised sagedused.

Koerte näite

 
Ei saanud terveks
Sai terveks
Kokku
Emane
9
4
13
Isane
2
10
12
Kokku
11
14
25

puhul avalduvad rea suhtelised sagedused kujul

 
Ei saanud terveks
Sai terveks
Kokku
Emane
0,69
0,31
1
Isane
0,17
0,83
1
Kokku
0,44
0,56
1

Tabelis olevad sagedused näitavad, kui palju oli terveks saanud ja terveks mittesaanud koeri erinevate sugude korral. Näiteks suurus 0,83, mis on arvutatud kui terveks saanud isaste koerte arv 10 jagatud kõigi isaste koerte arvuga 12, näitab, et isastest koertest said terveks 83%. Samas oli terveks saanud emaseid koeri vaid 31% kõigist ravitud emastest koertest. Kõigist koertest kokku 56% said terveks ja 44% ei saanud terveks.

Veeru suhtelised sagedused, mis näitavad sugude jaotust eraldi terveks saanud ja terveks mittesaanud koerte hulgas, on järgmised:

 
Ei saanud terveks
Sai terveks
Kokku
Emane
0,82
0,29
0,52
Isane
0,18
0,71
0,48
Kokku
1
1
1

Terveks saanud koertest 71% olid isased ja 29% emased, samas kui terveks mittesaanud koertest olid isased vaid 18% ja emased tervelt 82%. Kõigist ravitud koertest 48% olid isased ja 52% emased.

Kogu tabeli suhtelised sagedused näitavad iga väärtuste kombinatsiooni esinemissagedust:

 
Ei saanud terveks
Sai terveks
Kokku
Emane
0,36
0,16
0,52
Isane
0,08
0,40
0,48
Kokku
0,44
0,56
1

Kõigist ravitud koertest 40% olid terveks saanud isased, 16% terveks saanud emased, 8% terveks mittesaanud isased ja 36% terveks mittesaanud emased.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License