Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Šansside suhe

Sündmuse toimumise šansid (ingl. odds) näitavad, mitmel juhul sündmus toimub võrreldes sellega, mitmel juhul ta ei toimu.
Näiteks kui sündmus toimub tõenäosusega 0,2 (20%) ehk ühel juhul viiest, siis selle sündmuse toimumise šansid on üks nelja vastu ehk 1:4.

 


Koerte näites on emaste koerte šanss mitte terveks saada 9/4 = 2,25 ja isaste koerte šanss mitte terveks saada 2/10 = 0,2. Terveks saamise šansid, millest on justkui loomulikum rääkida, on emaste koerte puhul 4/9 = 0,44 ja isaste koerte puhul 10/2 = 5.


 
Šansside suhe (ingl. odds ratio; OR) näitab, kui mitu korda erineb uuritava sündmuse toimumise šanss eksponeerituil võrreldes mitteeksponeeritutega:

OR = (juhu šanss eksponeeritutel)/(juhu šanss mitteeksponeeritutel),

ehk, kasutades 2x2-tabelis (vt punkt 2.1) toodud tähistusi,

OR = (a/b) / (c/d).

Et mitteeksponeerituid käsitletakse nö baas- ehk referentsgrupina (vt punkt 1.1), on nende puhul šansside suhte väärtuseks üks.

Juhul, kui võrreldavaid gruppe on enam kui kaks, leitakse šansside suhe tavaliselt kas vähima juhtude esinemissagedusega rea (faktori taseme) või siis sisulistel kaalutlustel nö baasina ehk referentsgrupina käsitletava faktori taseme suhtes.

Šansside suhte alusel järelduste sõnastamine lähtub sellest, et

  • kui sündmuse toimumise šanss võrreldavais gruppides on ühesugune, on šansside suhte väärtuseks üks (OR = 1),
  • kui šansside suhte väärtus on ühest suurem (OR > 1), on uuritava sündmuse toimumise šanss (ja sestap ka tõenäosus) eksponeerituil (katsegrupis) suurem, kui mitteeksponeerituil (kontrollgrupis),
  • kui šansside suhte väärtus on ühest väiksem (OR < 1), on uuritava sündmuse toimumise šanss (ja sestap ka tõenäosus) eksponeerituil (katsegrupis) väiksem, kui mitteeksponeerituil (kontrollgrupis).

Otsustamaks võrreldavate gruppide vahelise erinevuse statistilise olulisuse üle, võib kasutada šansside suhte 95%-list usaldusintervalli (95%CIOR):

  • kui erinevuse puudumisele (nullhüpoteesile) vastav arv 1 jääb usaldusintervalli sisse, ei ole katse- ja kontrollgrupi vaheline erinevus statistiliselt oluline (1Î95%CIOR -> p>0,05),
  • kui aga usaldusintervall arvu 1 ei sisalda, on katse- ja kontrollgrupi vaheline erinevus statistiliselt oluline (1Ï95%CIOR -> p<0,05).

95%-line usaldusintervall šansside suhtele on ligikaudu hinnatav valemist

,

kus .
 


Uurides koerte näites

 
Ei saanud terveks
Sai terveks
Kokku
Emane
9
4
13
Isane
2
10
12
Kokku
11
14
25

terveks mittesaamist emastel koertel võrreldes isaste koertega, tuleb vastava šansside suhte väärtuseks (9/4) / (2/10) = 11,25.

Sageli esitatakse šansside suhe koos usalduspiiridega tabeli kujul, kus ära on toodud ka baas- ehk referentsgrupp:

OR
95%CIOR
Emane
11,25
(1,64; 76,85)
Isane
1

Emastel koertel on šanss mitte terveks saada 11,25 korda kõrgem, kui isastel koertel, ning kuna šansside suhte 95%-line usaldusintervall ei sisalda võrdseid šansse tähendavat arvu üks, on see erinevus ka statistiliselt oluline (p<0,05).


 
Valik online-kalkulaatoreid, mis pakuvad šansside suhte arvutamise võimalust:


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License