Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Binaarne tunnus kui fiktiivne muutuja

Ankeetküsitluse puhul, kus ühele küsimusele võib anda mitu vastust, tuleks andmete analüüsimiseks tekitada ühest küsimusest nii mitu vaid kahe üksteist välistava vastusevariandiga alamküsimust, kui palju on algsel küsimusel vastusevariante. Näiteks kui küsimuses talu tegevusala kohta võib talu tegevusalaks märkida 'turismi', 'loomakasvatuse' või 'taimekasvatuse' või ükskõik millise kombinatsiooni antud tegevusaladest, a'la 'turism, loomakasvatus'), tuleks andmetabelisse tekitada kolm nulle ja ühtesid väärtustena kasutavat fiktiivset binaarset tunnust (ingl. dummy variable), millest esimene märgib seda, kas talu tegevusalaks on turism või mitte, teine seda, kas talu tegevusalaks on loomakasvatus või mitte, ja kolmas seda, kas talu tegevusalaks on taimekasvatus või mitte (vt järgnevat tabelit).

Tegevusala
->
Turism
Loomakasvatus
Taimekasvatus
Turism
1
0
0
Turism, loomakasvatus
1
1
0
Loomakasvatus
0
1
0
Loomakasvatus, taimekasvatus
0
1
1

Mõnikord esitatakse üks mitmeväärtuselise tunnus seeria binaarsete tunnustena ka siis, kui igas andmetabeli reas saab olla vaid üks väärtus. Näiteks uurides teatud veeselgrootsete esinemist sõltuvalt setetest veekogus (liiv, savi, turvas), võib veeru 'Setted' alusel moodustada kolm nulle ja ühtesid sisaldavat veergu 'Liiv, 'Savi', 'Turvas' (vt järgnevat tabelit). Taoline esitus annab võimaluse teostada lihtsalt võrdlusi 'liivased vs mitteliivased' vmt, samuti on taoline esitus mõttekas mõnede mitmemõõtmeliste statistikameetodite puhul.

Setted
->
Liiv
Savi
Turvas
Liiv
1
0
0
Savi
0
1
0
Liiv
1
0
0
Turvas
0
0
1

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License