Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Sõltumatuse juhule vastavad sagedused

Juhul, kui tunnused X ja Y on sõltumatud, peaks mistahes väärtuste kombinatsiooni xiyj esinemissagedus nij võrduma avaldise ni.n.j/n väärtusega. Sõltumatuse juhule vastavate oodatavate sageduste võrdlus tegelike sagedustega võimaldab välja selgitada sõltumatuse juhust enim erinevad väärtuste kombinatsioonid, samuti baseerub taolisel võrdlusel tunnuste X ja Y vahelise seose statistilise olulisuse testimisel kasutatav χ2-test (punkt 2.6).


Näiteks koerte andmestiku puhul on isase koera valikuks 12 võimalust 25-st, terveks saanud koera valikuks 14 võimalust 25-st. Eeldusel, et terveks saamine ja sugu ei ole seotud, peaks tõenäosus, et juhuslikult valitud koer on terveks saanud isane, avalduma korrutisena (12/25)x(14/25). Kuna kokku oli uuringus 25 koera, peaks neist terveks saanud isaseid olema 25x(12/25)x(14/25) = (12x14)/25 = 6,72.

Analoogselt on leitav, et terveks saanud emaseid peaks soo ja ravi tulemuse sõltumatuse korral olema (13x14)/25 = 7,28, terveks mittesaanud isaseid (12x11)/25 = 5,28 ja terveks mittesaanud emaseid (13x11)/25 = 5,72:

 
Ei saanud terveks
Sai terveks
Kokku
Emane
5,72
7,28
13
Isane
5,28
6,72
12
Kokku
11
14
25

Kõrvutades viimati leitud oodatavaid sagedusi tegelike sagedustega

 
Ei saanud terveks
Sai terveks
Emane
9
4
Isane
2
10

on näha, et terveks saanud isaseid koeri ja terveks mittesaanud emaseid koeri on tegelikkuses märksa enam, kui võinuks eeldada soo ja ravi tulemuse sõltumatuse korral, samavõrd vähem võrreldes sõltumatuse juhuga on aga terveks mittesaanud isaseid ja terveks saanud emaseid.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License