Õpiobjektid -> MS Excelile mitteomased andmeanalüüsil kasutatavad joonised

MS EXCELILE MITTEOMASED
ANDMEANALÜÜSIL KASUTATAVAD JOONISED


Õpiobjekti kirjeldus
Sissejuhatus
 
Jooniste valik
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Logistilise regressioonimudeli illustreerimine, variant 1

Logistiline regressioonanalüüs on enim rakendatav binaarsete (0-1-tüüpi) tunnuste modelleerimise meetod. Uuritav tunnus e funktsioontunnus e sõltuv muutuja (y) sellisel analüüsil mõõdab mingi sündmuse toimumist (väärtus '1') või mittetoimumist (väärtus '0') ning argumenttunnus e sõltumatu muutuja (x) kujutab enesest (pidevat) arvtunnust.

Kuigi uuritava tunnuse väärtuste prognoosimiseks on kasutatav ka lineaarne regressioonanalüüs (võrrand on kujul y = a + bx), ei garanteeri taoline avaldis prognooside jäämist lubatavatesse piiridesse (vahemikku 0-st 1-ni). Sestap on kasutusel mitmeid mittelineaarseid teisendusi, millest levinuim on logit-teisendus.

Logistilise regressiooni valem, prognoosimaks tunnuse y väärtusi tunnuse x väärtuste kaudu, on kujul:

logit(y) = a + bx,

kus logit(y) = y / (1 - y).

Uuritava sündmuse toimumise tõenäosus avaldub siis kujul

y = ea+bx / (1+ea+bx) = 1 / (1+e-a-bx).

Kuigi taolise analüüsi teostamiseks ning tulemuste illustreerimiseks Excelis otseselt vahendid puuduvad, on vastavad ülesanded piisavate teadmiste ja oskuste korral siiski lahendatavad.
 


 

Andmed.
Uuriti taimekahjurite surevust sõltuvalt taimemürgi kontsentratsioonist. Näiteandmestik sisaldab andmeid seitsmel erineval kontsentratsioonil läbi viidud katsete tulemuste kohta (igal kontsentratsioonil 8 katset, kukku 56 katset). Uuritava tunnuse väärtus '1' vastab kahjuri surmale ja väärtus '0' kahjuri ellu jäämisele. Andmed võite katsetamiseks alla laadida siit:

kahjur1.xls.
 

Ülesanne.
Konstrueerida diagramm illustreerimaks logistilise regressiooni tulemusi - esitada algandmetele vastavad punktid mittekattuvana ning joonistada logistilise regressioonifunktsiooni graafik (argumenttunnuse väärtuste piirkonnas pideva joonena ning sellest väljaspool kriipsjoonena).


 

Probleem.
Exceli punktdiagramm esitab samadele väärtustele vastavad punktid ülestikku, tehes võimatuks väärtuste mingis piirkonnas paiknemise hulga visuaalse hindamise (üks väärtus näib joonisel samaväärsena 10 väärtusega).
Teine probleem on see, et Excel alustab telgi ja nende skaalat alati vähimast väärtusest ega võimalda esitada joonisel telgede ulatusest välja poole jäävaid väärtusi.
 

Lahendus.

 • Muuta samas punktis paiknevaid väärtuseid nii, et nad paigutuksid joonisel kõrvuti;
 • esitada telgede skaala nii, et kõik punktid tõesti joonisele ära mahuksid, aga seejärel keelata Excelil algse telje ja selle väärtuste kuvamine ning tõmmata selle asemele joon ja kirjutada väärtused fiktiivse andmeseeria alusel (mis visuaalselt moodustab graafiku telje).
   

Tööjuhend.

1) Esimese etapina tuleb hinnata logistilise regressioonivõrrandi parameetrid a ja b.
Seda võib teha mõne statistikaprogrammi abil, lihtsamatel juhtudel mõne Interneti-lehe abil
(näiteks http://statpages.org/logistic.html või http://faculty.vassar.edu/lowry/logreg1.html)
või ka Excelis lisamooduli Solver abil (vt näiteks http://archives.math.utk.edu/ICTCM/VOL13/C013/paper.html).

Selguse mõttes võiks saadud hinnangud Exceli töölehele ka kirja panna.
 

2) Logistilisele regressioonivõrrandile vastava joone esitamiseks graafikul tuleb teha abitabel, kus ühes veerus (või reas) paiknevad argumenttunnuse väärtused, mida soovitakse joonisega illustreerida (joone sujuvuse huvides peaksid need väärtused olema järjestatud ja väikeste vahedega), ning teises veerus (reas) neile vastavad logistilise regressioonivõrrandiga

y = ea+bx / (1+ea+bx) = 1 / (1+e-a-bx).

prognoositud uuritava tunnuse väärtused:


 

3) Konstrueeritud abitabelis paiknevate väärtuste alusel tuleb joonistada punktdiagramm, kusjuures soovides esitada logistilise regressioonivõrrandi graafikut argumendi väärtuste piirkonnas (10-70 mg) pideva joonena ja väljaspool seda (näiteks 0-10 mg ja 70-80 mg) kriipsjoonena, tuleb diagrammile kanda kolm erinevat andmeseeriat:

 • esmalt argumendi väärtuste piirkonnale vastavad punktid (prognoosid) ning
 • seejärel eraldi argumendi väärtuste piirkonnast väiksematele väärtustele vastavad prognoosid ja suurematele väärtustele vastavad prognoosid.


   

Tulemus:


 

Peale joonisele kantud punktide sobivat tüüpi joontega ühendamist (andmeseeriate kaupa) ja punkte tähistanud sümbolite kaotamist, ruudujoonte ja legendi kustutamist ning telgede ühikute kohendamist peaks joonis välja nägema järgmine:


 

4) Järgnevalt tuleks joonisele lisada algandmetele vastavad punktid.

Kui teha seda efekti väärtustena vaid nulle ja ühtesid sisaldava tabeli põhjal, on tulemuseks suhteliselt ühtlaselt kahele horisontaalsele joonele paigutuvad üksikud punktid, mis ei ole eriti informatiivsed, illustreerimaks väärtuste tegelikku paiknemist:


 

4.1) Lahenduseks on arvutada joonisel esitamiseks uued mittekattuvad efektide väärtused ja teha seda nii, et

 • esimene samale kontsentratsioonile vastav väärtus 0 (või 1) jääb paika,
 • iga järgmine on eelnevast aga mingi väikese suuruse võrra väiksem (või suurem).
   

Excelis on kirjeldatu teostamiseks lihtsaim variant

 • sorteerida andmetabel ära argumenttunnuse (antud näites 'kontsentratsioon') väärtuste ja seejärel funktsioontunnuse ('efekt') väärtuste järgi;


   

 • arvutada uue tunnuse väärtused funktsiooni IF abil:
  • kontrollides esmalt, kas parajasti täidetavas reas on tegu sama kontsentratsiooniga ja sama tulemusega, kui eelmises reas;
  • kui on, siis vähendades või suurendades (vastavalt sellele, kas efekti väärtuseks on 0 või 1) rida üleval pool paiknevat efekti väärtust mingi väikese suuruse (näiteks 0,015; 0,025 vmt) võrra,
  • kui ei ole, siis võttes mittekattuva efekti väärtuseks algse efekti väärtuse.
    


   

4.2) Lisades joonisele uue andmeseeriana mittekattuvate efektide veeru (x-telje väärtusteks on muidugi esimeses veerus paiknevad katsetel rakendatud kontsentratsioonide väärtused), on tulemuseks miskit alljärgnevat:

 
 
 
Edasi tuleks vajadusel muuta y-telje ühikuid nii, et kõik väärtused joonisele ära mahuksid (vt kõrvalolevat joonist) ning

kujundada uue andmeseeria esitus sobivaks (kaotada ära punkte ühendav joon ning asendada Exceli poolt vaikimisi andmepunktide tähistamiseks kasutatav sümbol väiksema ja sobivama sümboliga.

 

 

 

 

 

 

 

Tulemus:


 

 
5) Saadud joonisel on veel mitmeid kujunduslikke puudujääke.

Esmalt võiks vertikaalne telg omada väärtusi vaid 0-st 1-ni (sest vaid nendes piirides saab muutuda kahjurite suremistõenäosus). Excel seda aga ei võimalda, sest reaalselt paiknevad andmed ju ka 0-st allpool ja 1-st üleval pool ning piirates telje ulatuse 0-i ja 1-ga, jääb enamus just graafikule lisatud punkte seal kuvamata.

Lahenduseks on

 • keelata Excelil vertikaalse telje ja selle väärtuste kuvamine,

 • sisestada Exceli töölehele abitabel lisamaks graafikule joont otspunktidega (x, y) = (0, 0) ja (x, y) = (0, 1) ning punkte (näiteks) sammuga 0,2 (nende punktide alusel kujunevad fiktiivsele y-teljele ühikud),

 • lisada loodud abitabeli alusel joonisele uus andmeseeria ning muuta selle kujundust (andmepunktide tähiseks tumehall rist suurusega 3 ja jooneks tumehall peenike pidev joon), täiendavalt tuleks lasta Excelil lisada graafikule uue andmeseeria andmepunktide väärtused (andmepunktidest vasakule poole).


   

6) Joonisele võiks lisada ka veel horisontaalse joone tõenäosuse 1 kohale - selleks võib põhimõtteliselt lisada joonisele teised koordinaatteljed ja "mängida" nendega, aga lihtsam on kasutada sarnaselt vertikaalse telje joonistamisele fiktiivset andmeseeriat.


 

7) Kui andmepunktid kipuvad x-teljel paiknevaid väärtuseid varjama, võiks lasta Excelil need kirjutada allapoole, ja x-telje märgenditeks kasutatavad jooned võiks tõmmata teljega risti, et oleks sarnane tähistus y-telje märgenditega (kuigi see on rohkem maitse asi).


 

No ja kõige viimaks võiks telgedele lisada ka nimed ja joonisele veel teaduslikuma väljanägemise tarvis ka logistiline regressioonivõrrand (viimane on Excel 2007-s ja 2010-s lisatav näiteks tekstikastina). Valmis.< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License