Andmeanalüüs MS Exceli abil


Hüpoteeside kontroll


 

Üldine skeem
   
z-test
Üldkogumi keskväärtuse võrdlemine konstandiga Kahe üldkogumi keskväärtuste võrdlemine teadaolevate dispersioonide korral

  
Üldkogumi keskväärtuse võrdlemine konstandiga

MS Exceli funktsioon ZTEST(Array, X, Sigma) võimaldab normaaljaotusega tunnuse kohta kontrollida kahepoolset hüpoteesi selle tunnuse keskväärtuse m võrdumisest mingi konstandiga c: .

Array - algandmete blokk (ilma tunnuse nimeta);
X - konstant, millega võrdumist kontrollitakse (c);
Sigma - populatsiooni teadaolev standardhälve (NB! Võib ka puududa, siis arvutab programm ise valimi standardhälbe ja kasutab seda).

Tulemuseks väljastab Excel eelnevalt kursoriga määratud lahtrisse olulisuse tõenäosuse p väärtuse. Kui leitud p < 0,05, võib lugeda tõestatuks hüpoteesi H1, st. uuritava tunnuse keskväärtus erineb konstandist c olulisuse nivool 0,05.
   


Üles


  
Kahe üldkogumi keskväärtuste võrdlemine teadaolevate dispersioonide korral

Kahe üldkogumi keskväärtuse võrdlemine teadaolevate dispersioonide korral on võimalik MS Exceli protseduuriga z-Test: Two Sample for means (Tools -> Data Analysis).

Protseduuril tuleb ette anda

  • mõlema valimi andmete blokid (Variable 1 Range ja Variable 2 Range);
  • oletatav keskväärtuste erinevus (vaikimisi null) - Hypothesized Mean Difference;
  • anda ette mõlema valimi teadaolevad dispersioonid (Variable 1 Variance (known) ja Variable 2 Variance (known));
  • kui andmete blokid sisaldasid esimeses reas/veerus nime, tuleb teha "linnuke" märgendi Labels ette;
  • määrata olulisuse nivoo (vaikimisi 0,05) - Alpha;
  • määrata tulemuste väljastamise asukoht.

Et tunnuste varieeruvust üldkogumis tavaliselt ei teata, siis leiab vaadeldav protseduur ka vähest kasutust. Tema väljund on analoogne järgnevalt vaadeldavate t-testide tulemusel saadavate tabelitega.
   


Üles


 

ktanel@eau.ee
http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/
märts, 2000