Andmeanalüüs MS Exceli abil


Peamised MS Exceli andmeanalüüsi
teostamise vahendid


 

Joonised

Funktsioonid Protseduurid Pivot Table

  
Joonised

MS Exceli põhiline jooniste tegemise vahend on Chart Wizard, mis on käivitatav nupu alt või menüüst Insert käsuga Chart.

Joonise tegemiseks tuleb hiirega valida analüüsitav andmeblokk, klikkida Chart Wizard'i nupul, valida graafiku tüüp ja järkjärgult Next-käsuga edasi liikudes kujundada sobiv graafik soovitud asukohta. Muidugi on võimalik jooniseid ka hiljem kujundada, parandada jne.

Siinkohal ei hakka jooniste tegemisel enam pikemalt peatuma, kuna igas Exceli juhendis on sellest piisavalt juttu ja midagi sellist, kus ilma näpuga rida ajamata võiks saada vale tulemuse, pole ka oodata.

Linke:

http://www.ut.ee/~kaidoh/arvutiopetus/
http://www.math.ut.ee/kursused/sjs_informaatika/Excel/Excel.html
 
   


Üles


   
Funktsioonid

MS Exceli funktsioonid on leitavad nupu alt (või lisatavad menüüst Insert käsuga Function). Statistikafunktsioonid paiknevad järgnevalt avaneva akna vasakpoolses tulbas nimetuse Statistical all.

Märkides ära mingi funktsiooni, näitab Excel selle kirjapilti (süntaksit) koos võimalike argumentidega ja annab ka lühikirjelduse. Pikem seletus iga funktsiooni kohta on leitav Help-nupu alt.

Kõigil funktsioonidel tuleb sisestada argumendid (kas klaviatuurilt või andmetabelist hiirega valides), mis võivad koosneda nii ühest arvust (vabadusastmete arv, olulisuse nivoo) kui ka tervest andmeblokist (ilma tunnuse nimeta).

Funktsiooni rakendamise tulemusena väljastatakse tavaliselt kasutaja poolt eelnevalt märgitud lahtrisse üks arv - funktsiooni väärtus (keskväärtus, olulisuse tõenäosus), mis peale argumentide valikut ilmub kontrolliks ka funktsiooniakna allserva (Formula result) [vanematel Exceli versioonidel üles paremasse nurka].
  


Üles


   
Protseduurid

MS Exceli statistikaprotseduuride loetelu avaneb menüüst Tools käsu Data Analysis alt.

NB! Kui Data Analysis Teie arvutis puudub, tuleks liikuda menüüst Tools käsule Add-Ins… ja tehe avanevas aknas "linnuke" nimetuse Analysis ToolPak ees olevatesse kastidesse. Kui Te ka nüüd, peale OK vajutamist, ei leia menüüst Tools käsku Data Analysis, on MS Exceli statistikaprotseduurid jäänud Teie arvutis ilmselt installeerimata (soovi korral tuleks installeerimist korrata).

Sarnaselt funktsioonidega tuleb iga statistikaprotseduuride loetelust valitud analüüsi korral sisestada argumendid (andmeblokid).

Kuid erinevalt funktsioonidest võib sisestatav andmeblokk sisaldada esimeses reas ka tunnuse nime, mida programm kasutab hiljem tulemuste väljatrükis. Sellisel juhul tuleb teha "linnuke" nimetuse Labels (in First Row) ees olevasse kasti.

Samuti tuleb erinevalt funktsioonidest määrata ka tulemuste väljastamise asukoht
  Output Range
- tulemus väljastatakse olemasolevale lehele, määrata tuleb väljundi vasaku ülemise nurga aadress (tulemus samale lehele andmetabeliga) või töölehe nimi ja väljundi vasaku ülemise nurga aadress; 
  New Worksheet Ply - tulemus väljastatakse uuele loodavale töölehele (soovi korral saab viimasele anda ka nime, trükkides selle valiku taga asuvasse tekstikasti); 
  New Workbook
- tulemus väljastatakse uude loodavasse tööraamatusse (faili). 

Ülejäänud valikud sõltuvad juba konkreetsest protseduurist ja saavad kirjeldatud selle õpetuse järgnevais osades.

Võrreldes funktsioonidega sisaldab väljund eneses ka märksa rohkem informatsiooni, koosnedes tavaliselt ühest või mitmest tabelist ja/või joonisest.
   


Üles


  
Pivot Table

Neljas andmeanalüüsil kasutatav MS Exceli vahend on Pivot Table (nn. pöördtabel või risttabel), mille konstrueerimiseks tuleb liikuda menüüst Data käsule Pivot Table Report….

Esimese sammuna tuleb valida, millisel kujul on uuritav andmestik (vaikimisi ühel lehel paiknev Exceli andmetabel, ülejäänud valikud võimaldavad konstrueerida risttabeli ka mitte-Exceli andmete või mitme andmetabeli baasil). Edasi vaatame juhtu, kus andmestikuks on ühel lehel paiknev Exceli andmetabel.

Teise sammuna tuleb määrata uuritav andmeblokk (kas klaviatuurilt või hiirega andmetabelist. Kui kursor asus enne analüüsi algust andmetabelil, pakub MS Excel vaikimisi andmeblokiks kogu andmestikku). Soovitud lahtrid võib märgistada ka enne käsu Pivot Table Report... valimist.

Kolmandas, peale Next-käsku avanevas aknas toimub põhiline tabeli konstrueerimine:
  Akna paremas osas paiknevast tunnuste loetelust hiirega tunnuseid Pivot Table'i plaanile lohistades saab määrata nii rea- ja veerufaktori(d) (ROW ja COLUMN) kui ka tunnuse(d), mille väärtused fikseerivad erinevad tabeli leheküljed (PAGE).
  Topeltklõps DATA-lahtrisse lohistatud tunnustel avab rippmenüü, kust saab valida, millisel kujul see tunnus esitada (milliseid arvkarakteristikuid leida).

Viimase, neljanda sammuna, tuleb määrata tabeli asukoht - kas uus alles loodav või juba eksisteeriv tööleht.


  


Üles


 

ktanel@eau.ee
http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/
märts, 2000