Andmeanalüüs MS Exceli abil


Usalduspiirid


 

Valemid

Protseduur
Descriptive Statistics


   
Valemid

Enamkasutatavad usalduspiirid on MS Excelis konstrueeritavad erinevatest funktsioonidest moodustatavate valemite abil. Vajalikud valemid on toodud enamuses statistikaraamatuis.
Siinkohal võiks lisada vaid erinevate jaotuste (täiend)kvantiilide arvutamiseks mõeldud Exceli funktsioonid (funktsioonide nimetuste taga sulgudes olevate argumentide väärtused tuleb ise ette anda, a - olulisuse nivoo, n - valimi maht):

z1-a/2 = NORMSINV(1-a/2),
t1-a/2;n-1 = TINV(a;n-1)
(NB! Kuigi Excel väljastab sellise funktsiooni peale a/2-täiendkvantiili, tuleb funktsiooni argumendiks ette anda ikkagi olulisusnivoo a),
ha/2;n-1 = CHIINV(1-a/2;n-1).

Näiteks lahtrites A1-J1 (lahtris A1 on tunnuse nimi) paikneva tunnuse 'Pikkus' keskväärtuse 95%-lise alumise ja ülemise usalduspiiri saame arvutada vastavalt valemitest:

AVERAGE(B1:J1) - TINV(0,05;8) * STDEV(B1:J1) / SQRT(COUNT(A1:J1))
ja
AVERAGE(B1:J1) + TINV(0,05;8) * STDEV(B1:J1) / SQRT(COUNT(A1:J1))

-----------------------------------------------

Funktsioon CONFIDENCE(a, s, n)

Juhul, kui uuritava tunnuse dispersioon on teada, on keskväärtuse usalduspiiride leidmiseks kasutatav funktsioon CONFIDENCE(a, s, n).
See funktsioon väljastab suuruse väärtuse etteantud olulisuse nivoo a, teadaoleva standardhälbe s  ja valimi mahu n korral.

NB! Saadud arv näitab usalduspiiride kaugust keskväärtusest, usalduspiiride eneste leidmiseks tuleb see siis kas liita või lahutada aritmeetilisest keskmisest.
   


Üles


   
Protseduur Descriptive Statistics

Kui uuritava tunnuse dispersioon ei ole teada (ja nii see tavaliselt on), on kasutatav protseduuri Descriptive Statistics valik Confidence Level for Mean.
Tellimusakna täitmine kulgeb analoogselt arvkarakteristikute leidmisel kirjeldatuga, lisaks võib ette anda usaldusnivoo (1-a)*100% (vaikimisi on selleks 95%).
Tulemusena väljastatakse arvkarakteristikute tabelis suurus ,
mis näitab uuritava tunnuse keskväärtuse kaugust oma alumisest ja ülemisest usalduspiirist olulisuse nivool a .
(Vt. ka arvkarakteristikute leidmine protseduuri Descriptive Statistics abil.)

Usalduspiirid leitakse liites saadud arvu pluss- ja miinusmärgiga tunnuse aritmeetilisele keskmisele:
   ülemine usalduspiir  ,
   alumine usalduspiir  .

(Samad valemid on ülal näitena realiseeritud MS Exceli valemitena, kus ka protseduuri Descriptive Statistics poolt väljastatav suurus arvutatakse ise.)
   


Üles


 

ktanel@eau.ee
http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/
märts, 2000