Euroliit ja Eesti loomakaitse

EESTI AKADEEMILINE LOOMAKAITSE ÜHING
Eesti Loomakaitse Seltsi kollektiivliige

Estonian Academic Society for Animal Welfare


Loomakaitsest laiemalt

Struktuur ja paiknemine


Suunitlus

Peni

Eesti Akadeemiline Loomakaitse Ühing  (EALÜ) taotleb loomaheaolu arvestamist inimese poolt, samuti loomale mittepõhjendatud valu ja kannatuste vältimist.
EALÜ loeb looma tunnetavaks ja kannatusvõimeliseks isendiks, kuivõrd tal on arenenud närvisüsteemile baseeruv ja inimesega võrreldav füsioloogiline ning psüühiline  elutalitlus. Siit tulenevalt laienevad inimese eetilised hinnangud ja humansuspõhimõtted ka loomadele.

EALÜ tegevuse eesmärgid:


Kontaktorganisatsioonid

Eestimaal on valitsusvälistest organisatsioonidest (NGO) veebileht veel Eesti Loomakaitse Seltsil.

LOOMKATSED

Uurimistöö osana

Uurimisotstarbelisi loomkatseid viiakse läbi katseloomadel, kui need on hädavajalikud inimese (looma) tervise ning heaolu tagamiseks. Uue loomakaitseseaduse kohaselt otsustab loomkatsete lubatavuse ja tekkivad probleemid Põllumajanduse Ministeerium.

Õppetöös

Loomkatsed õppetöös on taunitavad nii moraalsest kui didaktilisest aspektist. Seetõttu arenenud ja üha enam ka arengumaades asendatakse loomkatsed vastavate alternatiivsete meetoditega. Alternatiivid peavad tagama üliõpilastele vahemalt samaväärsed teadmised ja oskused, mis on saavutatavad klassikaliste loomkatsete läbiviimisega eluprotsesside seaduspärasuste õppimisel. Elavat looma saab seejuures enamasti mudelleerida mehaaniliste ja virtuaalsete vahenditega. Palju võimalusi pakub kaasajal video ja arvuti kasutamine. Videofilmid võimaldavad anda ülevaate keerukatest, tavaliselt ka katselooma kannatustega seonduvatest katsetest. Arvutil, eriti CD multimeedia kasutamisel saab õppida eluprotsesse ja nende mõjustamist interaktiivselt, s.o. muuta mõjustamisparameetreid ja saada tagasiinfot tulemustest.
Loomaarstiteaduskonnas on kümne aasta jooksul juurutanud alternatiive loomakatsetele dots. E. Reintam. Algselt hõlmas see füsioloogia katsete videosalvastamist, sobivate videoklippide ja filmide kogumist erinevatest, pms Inglismaa, USA, Saksamaa, Soome jt. ülikoolidest. Suurt abi on kogu selle aja jooksul osutanud InterNICHE, st erinevate maade üliõpilaste võrk võitlemaks loomkatsete asendamise eest alternatiividega.

Euroleppe 123 kohaselt ei ole loomkatsed ülikoolide põhidistsipliinide õpetamisel lubatud.
Eurodirektiiv 86/609 näeb ette olemasolevate alternatiivmetoodikate kasutamist. Paljude maade seadusandlus sätestab üliõpilaste õigused süümeliseks loobumiseks loomkatsel osalemiseks.


Alternatiivide kasutamisvõimalusi tutvustavat materjali võib saada Loomakaitse õppekabinetist. EuroNICHE'i tegevusest on olemas videofilm, mille eestikeelse helitausta tõlkis ja luges peale üliõpilane Anna Zilberberg.


PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Akadeemiline Loomakaitse Ühing (edaspidi EALÜ) on vabaalgatuse korras loodud iseseisev ühendus, mis:
1.1. liidab tema põhikirja tunnustavaid ja tema eesmärkide saavutamisele kaasaaitavaid, aktiivseid inimesi:
1.2. EALÜ on loodud 4. aprillil 1990. a. keskusega EPA (EPMÜ) loomaarstiteaduskonna juures.

2. EALÜ juhendub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. Arvestatakse Ülemaailmse Loomakaitse organisatsiooni (WSPA), Põhjariikide Loomaheaolu Nõukogu ja Eurogrupi suundumuste ja soovitustega.

3. EALÜ peamine eesmärk on kaasa aidata humaanse, vaimselt terve ja kultuurse ühiskonna loomisele järgnevate tegevussuundade viljelemisega:
3.1. propageerida inimlikust moraalist lähtuvat leebet suhtumist loomadesse;
3.2. koguda andmeid ja omandada kogemusi välisriikides tehtavast loomakaitsealasest tegevusest;
3.3. uurida loomakaitsealase mõtte ajaloolist arengut Eestis;
3.4. valmistada ette lektoreid ja konsultante selgitamask loomakaitsealaseid teadmisi elanikkonnale, eriti aga õpilasnoorsoole;
3.5. tõsta jahipidamise eetikat ja aidata kaasa metsloomade kaitsele.

4. Oma ideede realiseerimiseks EALÜ:
4.1. organiseerib koosolekuid, loenguid, loomakaitse päevi, kohtumisi ja muid üritusi;
4.2. loob sidemeid rahvusvaheliseks loomakaitsealaseks koostööks, eeskätt Põhjamaade assotsiatsioonidega;
4.3. taotleb loomakaitse põhimõtete selgitamist haridusvõrgus õppetöö raamides;
4.4. kasutab ajakirjandust, raadiot, televisooni ja mitmesuguseid näitvahendeid;
4.5. toetab asutusi ja organisatsioone tegevuses, mis on kooskõlas EALÜ eesmärkidega.

5. EALÜ registreeritakse seaduses ettenähtud korras iseseisva juriidilise isikuna, kellel on õigus omada pitserit, pangaarvet ja atribuutikat.

II. EALÜ LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7. EALÜ liikmeks võivad olla nii ühingu tegevuses aktiivsed osalejad (tegevliikmed), kui ka tema eesmärke ja tegevussuundi toetajad.

8. Tegevliikmeks võetakse juhatuse poolt täisealisi kõrgharidusega iskuid, üliõpilasi ning ka isikuid väljastpoolt kõrgkooli, kes soovivad propageerida loomakaitse ideid.Toetajad-liikmed osalevad EALÜ üritustel ja tegevuses vastavalt võimalusele alates 12. eluaastast.

9. EALÜ tegevliikmel on õigus:
9.1. osaleda ühingu töös, valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse ja ametitesse;
9.2. esitada eriti teenekaid loomakaitse aktiviste või veterane valimiseks üldkoosolekul auliikmeks ilma aastamaksuta
9.3. esitada juhatusele autasustamiseks teenetemärgiga inimesi, kes on aktiivselt osalenud EALÜ ürituste läbiviimisel.

10. EALÜ tegevliige kohustub järgima põhikirja, osalema ühingu üritustes, täitma üldkoosoleku või juhatuse otsuseid, tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu. Liikmemaksu mittetasumisel loetakse tegevliige toetajaks.

11. EALÜ-st arvatakse välja vastava soovi esitamisel juhatusele. Juhatusel on õigus välja arvata isikut, kelel tegevus on selgelt vastu põhikirjalistele eesmärkidele.
 

III. JUHTORGANID

12. Kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse otsusega või vähemalt kord aasta jooksul. Eelinformatsiooni avaldatakse vähemalt nädal varem ajalehes ja vastavatel kuulutustel.

13. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

14. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub:
14.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
14.2. juhatuse ja revisjonikomisjoni (revidendi) valimine;
14.3. liikmemaksuga seotud küsimuste lahendamine vastavalt elatustasemele.

15. EALÜ juhatus organiseerib loomakaitse kui eetika ja kultuurivaldkonna ühe haru konkreetseid üritusi vastavalt põhikirjale, üldkoosoleku suunistele ja laekuvatele ettepanekutele. Juhatusel on õigus muuta liikmemaksu määra oleenvalt liikme sissetulekust.

16. Juhatuse jooksvat tööd korraldab juhatuse poolt kinnitatud esimees (president), tema asetäitja, sekretär ja laekur. Tööülesannete täpsemat jaotust koordineerib president vastavalt olukorrale.


 

IV. RAHALISED JA VARALISED VAHENDID

17. Rahalised vahendid saadakse:
17.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest, toetustest;
17.2. ürituste korraldamisest ja muudest laekumistest.

18. Rahalisi vahendeid kasutatakse:
18.1. loomakaitse põhimõtteid propageerivate ürituste korraldamiseks;
18.2. EALÜ liikmete arendamiseks põhikirjas fikseeritud valdkondades;
18.3. loomakaitsealaste materjalide (kirjandus, näidisvahendite, videosalvestuste jms.) soetamiseks;
18.4. muudeks kuludeks vastavalt (üür, postivahendid, telefon, kantseleitarbed jne.) juhatuse otsusele.

19. Rahaliste vahendite käivet kontrollib revisjonikomisjon (või revident) ja informeerib sellest üldkoosolekut.

20. Materiaalseid vahendeid hoitakse lukustatud ruumides ja neid laenutatakse sihipäraseks kasutamiseks ühingu liikmetele.

V. LÕPPSÄTE

21. EALÜ tegevuse lõpetamine toimub vastavalt 'Mittetulundusühingute ja nende liitude seadusele'.


Põhiandmed

Asutatud 04.04.1990;

EALÜ on vastu võetud vaatlejaliikmena Põhjamaade Loomakaitse Nõukogusse (Nordic Council for Animal Welfare) ja täisliikmena Ülemaailmsesse Loomakaitse Ühingusse (World Society for the Protection of Animals).
EALÜ Loomakaitse Õppekabinet paikneb Tartus, Kreutzwaldi 62.
Kontakttelefonid: president 313 221.
asepresident 313 205 ja sekretär 313 206.
Registrikood 80134269, 20.10.2000


Kliki redigeeritud põhikirjale.

Üleilmne Kongress Loomad 2000
(Animals 2000 World Congress)

Toimus Londonis 15. ja 16. juunil 2000.

Eestist osales EALÜ sekretär Asta Niinemets. Tema ettekanne ja ülevaade kongressi tööst on kättesaadavad veebis.

Eurogroup for animal Welfare, Brussels 2001


Veebindaja:  Evald Reintam