EESTI PÕLLUMAJANDUSÜLIKOOL
Loomakasvatusinstituut
Aretusosakond

ALO TÄNAVOTS

SUURT VALGET TÕUGU EMISTE VILJAKUS

JA PIIMAKUS

Väitekiri magistrikraadi
taotlemiseks loomakasvatuse erialal

Töö teaduslik juhendaja:
dr. agr. prof. O. Saveli.

Tartu 1997

 

SISUKORD

 

SISSEJUHATUS ............................................................................................

3

1.     KIRJANDUSE ÜLEVAADE .................................................................

5

1.1. Eesti seatõud................................................................................

5

1.2. Viljakust ja piimakust mõjutavad tegurid .................................

13

1.2.1. Pärilikud tegurid ................................................................

18

1.2.1.1. Emise ja pesakonna tõulisus ...........................

23

1.2.1.2. Päritavus ..............................................................

34

1.2.2. Keskkonnategurid ..............................................................

37

1.2.2.1. Emise vanus ...........................................................

38

1.2.2.2. Emise söötmistase ................................................

40

1.2.2.3. Poegimissesoon ja majand .................................

41

2.     MATERIAL JA METOODIKA ............................................................

43

3.     OMA UURIMISED .................................................................................

48

3.1. Suurt valget tõugu emiste viljakus .............................................

48

3.1.1. Kuldi ja emise tõug .............................................................

48

3.1.2. Emise vanus ..........................................................................

51

3.1.3. Poegimissesoon ....................................................................

53

3.1.4. Poegimisaasta ja farm .........................................................

55

3.2. Viljakusnäitajate vahelised seosed .............................................

59

3.2.1. Põrsa sünnimassi seos teiste viljakusnäitajatega ........

63

3.2.2. Elusaltsündinud põrsaste arvu seos pesakonnamassiga ...

65

4. ARUTELU .................................................................................................

67

5. KOKKUVÕTE ..........................................................................................

71

Järeldused ...............................................................................................

74

Ettepanekud ...........................................................................................

76

Kasutatud kirjandus .......................................................................

77