Jõudlus

Tabel 1. Lammaste jõudluskontrolliandmed tõugude kaupa 2007. a

Näitaja Ühik IkoonEesti tumedapealine (ET) IkoonEesti valgepealine (EV)
Jõudluskontrolli all olevate tõukarjade keskmine suurus arv 87 76
Uttede tiinestumine % 89,9 92,2
Viljakus Talle/poeginud ute kohta 1,51 1,60
Tallede 100 päeva kehamass kg    
Keskmine kõikidel talledel kg 25,3 27,1
Üksiktalledel kg 27,7 28,8
Kaksiktalledel kg 24,2 26,4
Kolmiktalledel kg 22,6 24,6
Neliktalledel kg - 25,4

Tabel 2. IkoonEesti tumedapealiste ja Ikooneesti valgepealiste lammaste aretus-ja tõukarjade jõudlusnäitajad (1997...2001. a keskmine)

Näitaja IkoonEesti tumedapealine IkoonEesti valgepealine
Kehamass, kg    
  jääradel 94 88,4
  uttedel 76,3 67,3
Villatoodang, kg    
  uttedel 3,7 3,0
  talledel 1,45 1,3
Villa peenus uttedel, µm 35,7 30,5
Aretus- ja tõukarju 14 13
Aretus- ja tõukarjades uttesid 504 591
Tallede kehamass 105 päevaselt 25,8 24,2
Ööpäevane massi-iive kuni 105 päeva vanuseni 213 204
Sündinud tallesid 100 poeginud ute kohta 153 157

Eesti Lambakasvatajate Seltsi andmeil 2007. a jaanuari seisuga osales lammaste jõudluskontrollis 3611 Ikooneesti tumedapealist utte 24 erinevast karjast ja 2906 Ikooneesti valgepealist utte 20 karjast. Kokku osales jõudluskontrollis 6517 utte 44 karjast ehk 55 % kõikidest jõudluskontrollis osalevatest lammastest kuulusid Ikooneesti tumedapealisse tõugu. Jõudluskontrollis osalevate ja tõuraamatusse kantud lammaste arv on viimastel aastatel kasvanud (tabel 3)

Tabel 3. Tõulammaste ja tõukarjade arv lammaste jõudluskontrollis Eestis 2005 ja 2007.a. (www.lammas.ee/ 12.09.2008)

Nimetus 2005 2007
Tõulambaid kokku 3783 6517
Tõufarme kokku 49 44
ET tõufarme 27 24
EV tõufarme 22 20
ET tõufarmides lambaid 2153 3611
  % 57 55
EV tõufarmides lambaid 1630 2906
  % 43 45
Lambaid tõuraamatus 3092 3652