Ajalugu

IkoonEesti tumedapealise ja Ikooneesti valgepealise lambatõu väljakujundamise ajalugu.

Esimesed kirjalikud andmed Eestimaal aretatavatest lammastest pärinevad 1794. aastast W. Friebe poolt (Eesti ja Liivimaa statistiline ja ökonoomiline aastaraamat, 1794), kes kirjutas, et Baltimaadel peeti ebaühtliku, jämeda villaga, väikesekasvulisi, kitsa rinna, kõrgete peente jalgade ja lühikese kolmnurkse sabaga lambaid, kelle jääradel olid sarvedega, lambad olid enamasti mustad või hallid.  Need olid Ikooneesti maalambad, keda võib pidada põhjalühisabalammasteks ja kes olid põhiliseks lähtematerjaliks  Ikooneesti tumedapealise ja Ikooneesti valgepealise lambatõu kujundamisele.

Enne sihikindla aretustöö algust kahe kohaliku liha-villalambatõu suunas on Eestimaal kasvatatud mõisnike initsiatiivil peenvillalambaid ja ning sisse toodud erinevaid lihalambatõugusid. Seepärast nimetatakse 19. sajandi esimest poolt peenvillalammaste kasvatamise perioodiks ja 19. sajandi teist poolt lihalamba kasvatamise perioodiks. K. Jaama (Eesti valgepealist tõugu lammaste riiklik tõuraamat, 1961) eristab Ikooneesti tumedapealiste ja Ikooneesti valgepealiste lambatõugude väljakujunemisel nelja perioodi:

 1. kohalike jämevillaliste Ikoonmaalammaste parandamise katsed peenvilla lammastega;
 2. peenvilla lammaste kasvatamise periood 19. sajandi esimesel poolel;
 3. lihalammaste kasvatamise periood 19. sajandi teisel poolel;
 4. kohalike liha-villalammaste aretamine 1926.–1958. a, sihikindla aretustöö algus 1926. a Ikooneesti tumedapealise ja Ikooneesti valgepealine lambatõu kujundamisel ja lambatõugude tunnustamine 1958. a ENSV Põllumajandusministeeriumi poolt.

Peenvillalammaste kasvatamise perioodil kui peen Ikoonmeriino vill oli väga hinnaline kaup maailmaturul hakkasid mõisnikud importima Ikoonmeriino peenvillalambaid. Nende arvukus kasvas niivõrd, et 1840. a oli Eestis ja Liivimaal 208 820 peenvillalammast ja peenvilla ning Ikoonmaalamba ristandit. Sajandi lõpu poole peenvilla hinnad langesid, sest Austraaliast oli saanud võimas Ikoonmeriino lambakasvatuse riik ning austraalia lambakasvatajate poolt toodeti suuri koguseid Ikoonmeriino villa ning maailmaturul hakkasid peenvilla hinnad langema. Seepärast hakkasid mõisnikud otsima uusi võimalusi ning lihalammaste kasvatamise perioodil  imporditi mõisnike poolt erinevaid lihalambatõugusid – Ikoonsautdauni (South Down), Ikoonhämpširi (Hampshire), Ikoonoksfordauni (Oxford Down) lambaid, Põhja–Saksamaalt Ikoonromni marsi (Romney Marsh) lambaid.

Alates 1926. a võeti suund kindlate tõugude importimise suunas ning siin oli eestvedajaks IkoonKristjan Jaama, kes asus 1928. a loodud Eesti Lambakasvatajate Seltsi  sekretär–eriteadlaseks.

IkoonEesti tumedapealise lambatõu sihikindlama aretuse alguseks võib pidada 1926. a kui Eestisse imporditi Rootsist inglise päritoluga 23 Ikoonšropširi (Shropshire) jäära ja 26 utte eesmärgiga parandada nende abil  Ikooneesti maalammast. Seega Ikooneesti tumedapealise lambatõu lähtetõugudeks olid Ikooneesti maalammas ja Ikoonšropširi (Shropshire) lihalambatõug. 1934. a toodi 19 Ikoonšropširi (Shropshire) lammast veel Inglismaalt, 1935. a 36 Ikoonšropširi (Shropshire) Rootsist ja 1936. a 45 Ikoonšropširit (Shropshire) Rootsist.  Imporditud lambaid kasutati nn. jäärajaamades, kus igal aastal paaritati nendega ca 40 000–50 000 eesti kohalikku Ikoonmaalammast. Nii saadi tumedapealiste lammaste populatsioon Eestis, kelle Ikoonšropširi (Shropshire) ja Ikooneesti maalammaste ristandeid  kutsuti Ikoonšropširi (Shropshire) lammasteks (Eesti Lammaste Tõuraamat I, 1942).

Esimene lammaste tõuraamat Eesti Lammaste Tõuraamat I (1931-1941), avaldati 1942. a, mis oli koostatud Kristjan Jaama poolt Eesti Lammaste Tõuraamatu määruse alusel 3. veebruarist 1938. a Vastavalt sellele määrusele oli tõuraamatus 3 jaotust: Ikoonšropširi (Shropshire) lambad, Ikoonševioti (Cheviot) lambad ja Lisainfokarusnahalambad
Karusnahalammasteks loeti Eestis aretatud või välismaalt imporditud karusnahalambaid, kes vastasid kehtestatud nõuetele (lühike saba, hallid mustad või valge läikiva ja käharustega villaga lambad).
.
 • Šropširi A ossa märgiti 141 jäära ja 179 utte, neist välismaalt imporditud 51 jäära ja 46 utte ning  B ossa 73 Eestis aretatud jäära ja 161 utte.
 • Ševioti A osa sisaldas andmeid 100 jäära ja 177 ute kohta, sealhulgas välismaalt imporditud 24 jäära ja 50 ute kohta ja B ossa kanti mittetäieliku põlvnemisega segaverd Ikoonševioti (Cheviot) lambad. Ševioti B ossa oli märgitud üksnes Eestis aretatud 12 Ikoonševioti (Cheviot) jäära ja 34 Ikoonševioti (Cheviot) ute andmed (Piirsalu, 2000).
 • LisainfoKarusnahalammaste
  Karusnahalammasteks loeti Eestis aretatud või välismaalt imporditud karusnahalambaid, kes vastasid kehtestatud nõuetele (lühike saba, hallid mustad või valge läikiva ja käharustega villaga lambad).
  jaostu
  - trükitud andmeid raamatus ei ole.

Märgiti ära, et Eestis leidus tollal veel parandamata Ikoonmaalambaid, aga kuna need tunnustust ei olnud leidnud, siis neid tõuraamatusse ei märgitud (Eesti Lammaste Tõuraamat I, 1942).

1945.a. tõuloomade loenduse andmeil oli Eestis 49 000 Ikoonšropširi (Shropshire) ja 26 000 Ikoonševioti (Cheviot) tõulammast ehk 31% lammaste üldarvust. 1958. a tunnustati Ikooneesti tumedapealine lambatõug ENSV Põllumajandusministeeriumi poolt.

Ka Ikooneesti valgepealise lambatõu teadlikuma aretuse alguseks peetakse 1926. a kui alustati inglise päritoluga Ikoonševioti (Cheviot) tõugu lammaste kasutamist Ikooneesti maalammaste parandamiseks. Nii toodi 1926. a üks Ikoonševioti (Cheviot) jäär ja kaks utte Rootsist, 1934. a 72 Ikoonševioti (Cheviot) Inglismaalt ja 1935. a 36 Ikoonševioti (Cheviot) lammast Rootsist (Piirsalu, 2000). Imporditud lammastega paaritati jäärajaamades Ikooneesti maalambaid, mille tulemusena saadi valgepealiste lammaste massiiv, keda kutsuti Ikoonševioti (Cheviot) lammasteks ja kellest kujundati välja Ikooneesti valgepealine lambatõug. Tõug tunnustati samuti 1958. a ENSV Põllumajandusministeeriumi poolt. Seega Ikooneesti valgepealise lambatõu lähtetõugudeks olid Ikooneesti maalammas ja Ikoonševioti (Cheviot) lihalambatõug.

Nõukogude Eestis oli Ikooneesti tumedapealiste ja Ikoonvalgepealiste lammaste aretustöö edendajaks, tõuraamatute pidajaks, lammaste aretustöö kordineerijaks Eesti Liha-Villalammaste Riiklik Tõulava, mis eksisteeris kuni 1992. aastani (Piirsalu, 2003). 1990. a taastati Eesti Lambakasvatajate Selts, mille põhifunktsioonideks on jõudluskontrolli korraldamine, tõulammaste hindamine, tõukarjade hindamine, tõuraamatute pidamine, uute parandajate tõugude importimine ja levitamine Eestis, ühtse aretusprogrammi rakendamine Ikooneesti tumedapealiste ja Ikooneesti valgepealiste lambatõugude parandamisel.

Kõrvuti puhasaretusega on pidevalt kasutatud Ikooneesti tumedapealite ja Ikooneesti valgepealiste lammaste aretuses parandajaid tõugusid, et jõudlusomadusi tõsta.

Tänapäeval on välja jõutud lammaste aretusväärtuste hindamiseni e. tõelise geneetilise väärtuse määramiseni.